Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Żukowskie

Kod obszaru:

PLH140053

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

173,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na Równinie Łowicko-Błońskiej, a pod względem geobotanicznym - w podokręgu Skierniewickim. Cały ten teren charakteryzuje się występowaniem licznych dolin niewielkich rzek płynących w kierunku Bzury oraz dawnymi terenami podmokłymi (dzisiaj zmeliorowanymi i osuszonymi), na których występują czarne ziemie. Są to pola, łąki i pastwiska (wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi oraz oczkami wodnymi) pomiędzy wioskami: Studzieniec, Żuków i Huta Nowa. Łąki te są najcenniejsze i najlepiej zachowane w Polsce Środkowej. Występuje tu wiele chronionych gatunków roślin charakterystycznych dla łąk wilgotnych i świeżych oraz fauny związanej z tymi siedliskami.

Obszar ten jest ekstensywnie użytkowany (tradycyjne metody koszenia i suszenia siana, wypas bydła, koni, kóz) co umożliwiło przetrwanie wielu zbiorowisk roślinnych nie występujących gdzie indziej w tym regionie. Wśród bogatych florystycznie łąk występują stanowiska gatunków rzadkich w regionie, takich jak: np. pełnik europejski, gółka długoostrogowa, goździk pyszny, podkolan biały, centuria tysiącznik.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w bliskiej odległości od Żyrardowa i Skierniewic. Do obu tych miast można dojechać pociągiem i autobusem. Do miejscowości Puszcza Mariańska (znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi) dojeżdża się drogą 719 z Żyrardowa lub drogą 70 skręcając później w 719 ze Skierniewic. Z bazy noclegowej można skorzystać w wymienionych wyżej miastach lub w jednym z miejsc noclegowych w gminie Puszcza Mariańska. Znajduje się tu zajazd, kilka kempingów, ośrodki wypoczynkowe oraz punkty gastronomiczne.

Na terenie gminy znajdujemy następujące elementy tworzące atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną:

  • względnie czyste ekologicznie tereny, otoczenie przyrodnicze, lasy i ciekawe tereny rolno-leśne;
  • rzeka Rawka i jej dopływy, zbiorniki małej retencji;
  • bogate zbiorowiska roślinne i stanowiska roślin chronionych;
  • poklasztorny kompleks księży Marianów;
  • pozostałości zabudowań dworskich i pofolwarcznych;
  • bliskość najbardziej atrakcyjnych miejsc południowo-zachodniego Mazowsza: Arkadia i Nieborów, Żelazowa Wola, Łowicz, Radziejowice.

Znajdują się tu także szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne: żółty - pieszy/rowerowy; niebieski - pieszy (dwudniowy)/ ewentualnie rowerowy; „Szlak Walk nad Rawką” niebieski – pieszy (zima trudno dostępny); „Szlak Starych Dworków” zielony – rowerowy; czerwony – pieszy; szlak łącznikowy czarny – pieszy/ rowerowy; ścieżka do jazdy konnej – na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów.

Zagrożenia:

  • zanikanie tradycyjnego użytkowania łąk i pastwisk;
  • osuszanie terenu (obniżanie poziomu wód gruntowych) co powoduje zanik zbiorowisk siedlisk wilgotnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• koza - ryba
• różanka - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (22) 55 65 602, tel.: (22) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Puszcza Mariańska (żyrardowski, woj. mazowieckie)