Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Rekowskie

Kod obszaru:

PLH220098

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2288,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na Pomorzu, na północ, zachód i wschód od Rekowa koło Bytowa. Obejmuje kompleks buczyn, borów bagiennych, torfowisk kotłowych, jeziorek dystroficznych (kwaśne jeziora bagienne, o niskiej żyzności, zwykle barwy brunatnej), jezior lobeliowych (kwaśne mało żyzne jeziora z rośliną wodną – lobelią jeziorną), a także polanę wsi Płotowo. Występują też pła mszarne. Spośród wyżej wymienionych siedlisk najbardziej charakterystyczne są torfowiska kotłowe, występujące na Pojezierzu Bytowskim, od okolic Bytowa po Miastko (kilkaset torfowisk). Torfowiska te oraz jeziora lobeliowe są przedmiotem ochrony czynnej. Należąca do obszaru Góra Siemierzycka to najwyższe wzniesienie Bytowszczyzny. Występują tu następujące typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, o doskonałej reprezentatywności i doskonałym stanie zachowania, pokrywające w sumie prawie ¾ obszaru: jeziora lobeliowe; naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne; torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); torfowiska przejściowe i trzęsawiska; obniżenia dolinkowe i pła mszarne; kwaśne buczyny (40% pokrycia obszaru); bory i lasy bagienne (prawie 1/5 pokrycia obszaru). Spośród ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej występują: żuraw, dzięcioł czarny, muchołówka mała. Występuje też ważka: zalotka większa wymieniona w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Inne ważne gatunki nie wymienione w załącznikach Dyrektyw, ale należące do Krajowej Czerwonej Księgi to jętka: iglica mała; rośliny: mech: torfowiec bałtycki; widłaki: poryblin jeziorny, widłaczek torfowy, widłak jałowcowaty; turzyca bagienna; rosiczki (długolistna, pośrednia i okrągłolistna); brzeżyca jednokwiatowa, lobelia jeziorna.
80% obszaru stanowią Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Osusznica); pozostała część to tereny prywatne, w tym lasy.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, gminach Tuchomie i Studzienice. Koleją dojechać do niego należy jak do Bytowa, z dojazd indywidualny jest możliwy drogą krajową nr 20, potem na południe drogą wojewódzką 212 do Rekowa (ok. 15 km).
Najcenniejsze obiekty przyrodnicze są udostępnione do oglądania w ramach ścieżek edukacyjnych. Warty odwiedzenia jest cmentarz leśników na Bukowej Górze k. Pyszna.
Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku na wsi (wspomniane wyżej) - w lesie i nad jeziorami. W niektórych z nich można obejrzeć zabytkowe obiekty, jak np.: w Nowych Hutach (budynki mieszkalne i kuźnia z XIX w., pozostałości cmentarza ewangelickiego) w Tuchomku (również zabudowania mieszkalne i kuźnia z XIX w. oraz cmentarz ewangelicki w północno-zachodniej części wsi otoczony murem z kamieni). W Tuchomiu i Studzienicach działają gminne ośrodki kultury. Na terenie gminy Tuchomie odbywają się festyny (np. na zakończenie lata), Noc Świętojańska, odpusty. Ponadto co roku odbywają się: przegląd zespołów kolędniczych, zawody strażackie, dożynki gminne, ogólnopolski zlot czarownic na górze Lemana. Działa klub taneczny, klub kajakowy, bractwo rycerskie. We wsi Kłączno (gmina Studzienice) działa ośrodek wypoczynkowy, wypożyczalnie sprzętu pływackiego, kilka punktów małej gastronomii; ośrodek wypoczynkowy w Prądzonce. We wsi Sominy ważniejsze obiekty to: kościół drewniany zabytkowy z XVIII w., skansen, ośrodek jeździecki, Dom Kultury, ośrodek wypoczynkowy przy którym funkcjonuje interesująca galeria i plenery twórców ludowych oraz punkt sprzedaży pamiątek regionalnych i stadnina koni. Istnieją liczne ośrodki wypoczynkowe w Studzienicach. W gminie Studzienice działa sześć szlaków rowerowych. Kąpieliska istnieją w miejscowościach: Studzienice, Kłączno, Prądzonka, Czarna Dąbrowa, Półczno i Ugoszczy. Wypożyczalnie sprzętu wodnego działają przy ośrodkach wypoczynkowych w Studzienicach, Kłącznie, Sominach, Czarnej Dąbrowie.
Baza noclegowa: hotele w Bytowie, gospodarstwa agroturystyczne w Tuchomiu, Trzebiatkowej, Tuchomku, Ciemnie, Piasznie, Sominach, Kłącznie, Przewozie, Półcznie, Studzienicach, Skoszewie. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta, szczególnie w Bytowie.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia dla obszaru to przesuszanie się torfowisk, eutrofizacja jezior lobeliowych, zabudowa a także zalesianie terenów otwartych w okolicy Rekowa i Płotowa.
Zagrożeniem dla specyfiki jezior lobeliowych ostoi jest ich eutrofizacja związana z:
1) rolniczym użytkowaniem części zlewni (Duża i Mała Boruja, Czarnik)
2) rozwojem zabudowy letniskowej na obrzeżach jezior (zwłaszcza Płoczyca, Duża i Mała Boruja)
3) rybackim użytkowaniem (zarybianie, dokarmianie, wędkowanie ze stosowaniem zanęty, odłowy, w przeszłości prawdopodobnie wapnowanie)
Kolejnym zagrożeniem dla siedliska jest wydeptywanie i niszczenie roślinności brzegowej w związku z rekreacyjnym i wędkarskim użytkowaniem jezior (dot. zwłaszcza jez. Czarnik, Duża Boruja).
Dodatkowym zagrożeniem dla jeziora Czarnik jest jego humizacja (wzrost stężenia substancji humusowych w wodzie) na skutek dopływu wód pomelioracyjnych z odwadnianej brzeziny bagiennej oraz znaczący spadek poziomu wody, notowany w ostatnich latach.
Potencjalnym zagrożeniem dla jezior Płoczyca i Rekowskie jest zakwaszenie związane z gospodarką leśną, gdyż część ich zlewni zajmują nasadzenia sosnowe na siedliskach lasów liściastych. W związku ze skrajnie niskimi stężeniami wapnia i węglanów w wodzie tych jezior dopływ ze zlewni kwaśnej materii organicznej może powodować stopniowe obniżanie się odczynu wody. Najintensywniejszy negatywny wpływ na obszar ma odwadnianie. Równie intensywny choć obejmujący mniejszą część obszaru wpływ mają: hodowla ryb, skorupiaków i mięczaków, sieć drogowa, turystyka nieprzyjazna środowisku. Mało intensywny lecz obejmujący dużą część obszaru wpływ mają nawożenie nawozami sztucznymi i pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych. Polowania, uprawa roli i gospodarka leśna występują na znacznej części obszaru, ale nie udokumentowano ich negatywnego wpływu na gatunki i siedliska dla których wyznaczono obszar.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bukowa Góra nad Pysznem - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk tel. (58) 683 68 00, fax (58) 683 68 03 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://gdansk.rdos.gov.pl/
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Osusznica
  • Klub Przyrodników, Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Tuchomie (bytowski, woj. pomorskie)
• Studzienice (bytowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska