Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nadnoteckie Łęgi

Kod obszaru:

PLB300003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

16058,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje odcinek doliny Noteci w dolnym jej biegu położony pomiędzy miejscowością Wieleń a ujściem Gwdy. Dolina Noteci jest jedną z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych w zachodniej Polsce. Większa część terenu jest obecnie porośnięta krzewami (siedliska łąkowe i zaroślowe - 87%). Wcześniej dominowały tu siedliska leśne, przekształcone jednak przez rozwijające się rolnictwo. Występują tu także torfowiska niskie porozcinane rowami odwadniającymi, z dołami potorfowowymi i starorzeczami.
Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej, jest miejscem o dużym znaczeniu dla ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki chronionych ptaków. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: podróżniczek, kulik wielki (ponad 40% polskiej populacji lęgowej), bąk, bocian biały, dziwonia i zagrożony wyginięciem derkacz. W ostoi gnieździ się również czapla siwa i żuraw. W okresie wędrówkowym gęś zbożowa osiąga koncentracje ponad 3000 osobników. Wśród ssaków związanych z przyrodą rzeki największym gatunkiem jest bóbr, który wpływa na strukturę przestrzenną i stosunki wodne w tym ekosystemie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Nadnoteckie Łęgi znajdują się na północ od Piły. Główne drogi, jakimi możemy się poruszać po obszarze to 180, 181 i 182. Główne miasta to Czarnków, Wieleń i Trzcianka. Do każdego z tych miast dojedziemy autobusem, do Wielenia i Trzcianki także koleją. W każdej z tych miejscowości można skorzystać z usług gastronomicznych i noclegowych, również okoliczne wioski dysponują takimi usługami. Atrakcje znajdą tu miłośnicy historii ze względu na dużą liczbę mało znanych zabytków. Na terenach można uprawiać turystykę konną, kajakową, pieszą i rowerową – trasa rowerowa EURO ROUTE R1. Swoje miejsce znajdą tu wędkarze, żeglarze i ornitolodzy. Możliwość zorganizowania konferencji i różnego rodzaju imprez okolicznościowych. W pobliskich miejscowościach organizowane jest wiele imprez mających na celu przybliżyć turystom jak i miejscowej ludności Nadnoteckie Łęgi. Najbliższy oddział PTTK znajduje się w Pile.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się eutrofizację zbiorników wodnych. Potencjalne zagrożenie stanowi osuszanie oraz trzebież drzew i krzewów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Czapliniec Kuźnicki - rezerwat przyrody
• Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• gęś białoczelna - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kaldesia dziewięciornikowata

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.rdos.gov.pl e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Lokalna Organizacja Turystyczna ?Biały Kruk? w Obornikach www.oborniki.starostwo.gov.pl sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl tel.: (0 61) 297 31 00 fax: (0 61) 297 31 01 Lokalna Organizacja Turystyczna Dolina Gwdy lotdolinagwdy@op.pl Tel.: (o 67) 216 02 27 Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Jednostki administracyjne:

• Czarnków (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Czarnków m. (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Trzcianka (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Piła (pilski, woj. wielkopolskie)
• Ujście (pilski, woj. wielkopolskie)