Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Krzewiny

Kod obszaru:

PLH040022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

499 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości od 77 do 92 m npm i obejmuje:
- najcenniejsze florystycznie, polskie torfowisko przejściowe z elementami torfowiska wysokiego, położone koło leśniczówki Krzewiny, chronione jako użytek ekologiczny,
- zarastające jezioro Rumacz i torfowisko z borem bagiennym chronionym jako rezerwat przyrody „Kuźnica”.
- żyzne jezioro Udzierz chronione jako rezerwat przyrody.
Ponad połowę powierzchni obszaru zajmują zbiorniki wodne i bagna, a prawie czwartą część lasy iglaste. Łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze obejmują ponad jedną dziesiątą powierzchni.
Obszar jest miejscem występowania cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wysokie z roślinności torfotwórcze (żywe), torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony na wschodnim skraju Borów Tucholskich, w gminie Warlubie, powiat świecki. Dojazd do ostoi koleją do Grudziądza, a dalej autobusami PKS lub indywidualnie drogą nr 1 do Warlubia, 16 km w kierunku Gdańska, a następnie 7 km drogą nr 214 na północny zachód do miejscowości Krzewiny.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu, 2 rezerwaty przyrody i użytek ekologiczny. Torfowisko przy leśniczówce Krzewiny jest obiektem regularnie organizowanego (prof. Z. Tobolski) Geo Trip Day jako przykładu budowy geologicznej torfowisk.
Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych i presja turystyczna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• 2 rezerwaty przyrody - rezerwat przyrody
• użytek ekologiczny - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 518 18 01 lub (52) 551 13 50 do 362, fax (52) 518 18 02 e-mail: sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl,http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/ Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba): Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19 biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl Oddział Kujawski PTTK we Włocławku Urząd Gminy Warlubie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Oddział PTTK w Świecku Klub Przyrodników, Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Osiek (starogardzki, woj. pomorskie)
• Warlubie (świecki, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska