Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Karsibórz Świdwiński

Kod obszaru:

PLH320043

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

588 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dawne torfowisko wysokie Klęcko wraz z porastającym je kompleksem borów i brzezin bagiennych. Podłoże to duże złoże torfu wysokiego - należące do typu kopułowych torfowisk bałtyckich. Na terenie znajdują się także dwa typowe jeziorka dystroficzne i fragmenty mszarów regenerujące się w potorfiach. Na torfowisku istnieje dawny, obecnie niedrożny system odwadniający. Kompleks otoczony jest kwaśnymi buczynami. Na obszarze występują również cenne gatunki roślin: rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w pobliżu miejscowości Brzeżno. Dojazd samochodem drogą krajową numer 162 (Świdwin-Drawsko Pomorskie). Możliwy jest także dojazd pociągiem do Świdwina lub Drawska Pomorskiego, a następnie autobusem do miejscowości Brzeżno. W gminie znajdują się miejsca noclegowe, a także restauracja. W niedalekiej okolicy można znaleźć gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina BRZEŻNO
Turystyka krajoznawcza, zabytki:
Słonowice: Kościół z murem pruskim
Turystyka aktywna:

  • Kocioł Świdwiński
  • Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury
  • Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór
  • Kąpielisko

ŚWIDWIN
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

  • Kościół MB Nieustającej Pomocy – gotycki kościół parafialny, zbudowany w 1338 r. Zamek Joannicki – zbudowany w XIII wieku nad rzeką Regą
  • brama Kamienna – wybudowana w XIV wieku
  • obwarowania miejskie –były budowane od roku 1319.
  • plebania kościoła NMP
  • park miejski – znajduję się w nim m.in. Wieża Bismarcka
  • cmentarz żydowski (ul. Dobra Rycerskie) – powstały w XIX wieku na zboczu.

 

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń zalicza się przesuszenie i odwadnianie torfowiska oraz zarastanie otwartych mszarów. Do ewentualnych zagrożeń można też zaliczyć źle prowadzoną gospodarkę leśną. W borach bagiennych od 2005 r. prowadzony jest projekt renaturyzacji.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Karsibór - zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bielik - ptak
• żuraw - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• wydra - ssak
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku - Nadleśnictwo Świdwin; Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej w Świdwinie; Oddział PTTK w Świdwinie

Jednostki administracyjne:

• Brzeźno (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)