Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Górkowski Las

Kod obszaru:

PLH220045

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

99,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Rezerwat przyrody obejmujący silnie zniekształcony kompleks boru i brzeziny bagiennej, porastający dawne torfowisko typu bałtyckiego w dolinie Łeby. Obszar leży w pradolinie Łeby, na wysokości od 2 do 4 m n.p.m. i obejmuje enklawę leśną w rozległym terenie rolniczym.
Obszar jest cenny ze względu na występujące tam typy siedlisk leśnych. Siedliska są silnie zdegradowane, lecz plan ochrony rezerwatu zmierza do ich renaturyzacji. Na torfowisku niskim turzycowo-szuwarowym wytworzyły się tu bór wilgotny i bór bagienny brzozowo-sosnowo oraz las borealny (brzezina bagienna) – siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. W 2005 r. rozpoczęto projekt ich renaturalizacji, realizowany wg zapisów planu ochrony istniejącego tu rezerwatu Las Górkowski. Lasy zajmują prawie cały obszar, niewielki fragment obszaru zajmują łąki i pastwiska (ok. 3 %).
Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających w Polsce ochronie (m. in. bagno zwyczajne, konwalia majowa, paprotka zwyczajna, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, śmiałek pogięty, borówka czarna, kalina koralowa), nie są to jednak gatunki z Załącznika II Dyrektywy siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się 3 km na zachód od miejscowości Wicko, przy drodze do Słupska, w powiecie lęborskim. Dojazd koleją do Łeby, a następnie PKS lub indywidualnie drogą nr 214 ok. 8 km na południe, gdzie trzeba skręcić na zachód w drogę lokalną.
O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze stanowi bowiem teren rezerwatu przyrody.
Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych miejscowości nadmorskich.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest przesuszenie i ekspansja gatunków roślin obcego pochodzenia (neofitów) oraz presja rekreacyjna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Górkowski Las - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39 begin_of_the_skype_highlighting               (58) 320 41 39  end_of_the_skype_highlighting, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk Urząd Gminy Wicko; Oddział PTTK w Gdańsku. Nadleśnictwo Lębork.

Jednostki administracyjne:

• Wicko (lęborski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska