Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Diabelskie Pustacie

Kod obszaru:

PLH320048

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3232,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Diabelskie Pustacie znajdują się na terenie dawnego poligonu „Borne – Sulinowo”. Obszar leży na wysokości 133 -175 m n.p.m. Obejmuje najlepiej zachowane na Pomorzu Zachodnim wielkoobszarowe wrzosowiska. Ta część leży na terenie utworzonego w 2008 roku rezerwatu. Na dawnym poligonie zachowały się rozległe przestrzenie bezleśne, pokryte wrzosowiskami. Część terenu została zalesiona, jednak znaczne przestrzenie wrzosowisk są świadomie i czynnie chronione przez administrację leśną. W ramach ochrony czynnej administracja ta prowadzi tu m. in. usuwanie nalotu drzew i krzewów Ponadto opisywany obszar obejmuje dolinę rzeki Płytnicy z eutroficznymi jeziorami Przeląg i Kniewo, usytuowanymi w jej biegu. Rynna Płytnicy to unikatowy w pasie Pojezierzy Pomorskich, ciąg ekosystemów wodnych i torfowiskowych związanych z rynną wytopiskową w równinie sandrowej. Jest chroniona jako Obszar Chronionego Krajobrazu. Na torfowiskach przejściowych i wysokich rozwinęły się mszary, bory bagienne, zarośla wierzbowe, oraz traworośla z mietlicą psią i cennymi gatunkami torfowiskowymi: turzycą dzióbkowatą, turzycą nitkowatą, wełnianką wąskolistną, wełnianką pochwowatą, bobrkiem trójlistkowym, żurawiną błotną, ze stanowiskami rosiczki okrągłolistnej i sitem drobnym.
Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 12 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Z gatunków zwierząt wymienianych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu 2 gatunki ssaków (bóbr i wydra), 2 gatunki płazów (traszka grzebieniasta i kumak nizinny) oraz 1 gatunek chrząszcza (pływak szerokobrzeżek). Z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej występuje tu 5 gatunków.
Inne cenne gatunki, nie wymienione w Dyrektywach, to: z płazów: ropucha paskówka, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, żaba jeziorkowa, żaba trawna; z bezkręgowców: ślimak winniczek, pijawki lekarskie, zalotka białoczelna, zalotka spłaszczona; z roślin: podejźrzon księżycowy, dziewięćsił bezłodygowy, janowiec ciernisty, sit sztywny, widłak goździsty (babimór), gnidosz rozesłany.
Unikatowy charakter ma mozaika siedlisk świadcząca o wysokiej różnorodności biologicznej obszaru - od wrzosowisk po śródleśne torfowiska i wilgotne bory trzęślicowe oraz ekosystemy wodne.
Cały teren, z wyjątkiem jezior, stanowi własność Skarbu Państwa. Obszar znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictw Borne Sulinowo i Czarnobór (RDLP Szczecinek).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w gminie Borne Sulinowo. Do miejscowości Borne Sulinowo można dotrzeć własnym środkiem transportu, dojechać PKS-em lub prywatnymi BUS-ami ze Szczecinka. Następnie trzeba się kierować na wschód, około 10 km, po terenie dawnego poligonu wojskowego. Pomocny może być żółty szlak pieszo – rowerowy „WRZOSY” długości 35 km. Zaczyna się i kończy przy siedzibie Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie. Przebiega przez teren omawianego obszaru Natura 2000 między Bornem Sulinowem, a miejscowością Kłomino (Gródek).
O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Głównym centrum turystyki jest miasto Borne Sulinowo. Jest to odpowiednie miejsce dla turystyki pobytowej i kwalifikowanej, w tym turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej. Jest to również odpowiednie miejsce dla miłośników wędkarstwa, myślistwa i grzybobrania. Atrakcyjności obszarowi dodaje też czynnik historyczny sprawiając, że teren ten jest doskonałym miejscem na uprawianie popularnej turystyki militarnej. Pomijając florę, faunę i niezwykłe krajobrazy, to także teren z dużą ilością dobrze zachowanych bunkrów i dawnych umocnień Wału Pomorskiego.
Turyści mogą korzystać z noclegów w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych w Bornem Sulinowie bądź na polach namiotowych znajdujących się przy pobliskich jeziorach.

Zagrożenia:

Najpoważniejsze zagrożenia związane są z zarastaniem wrzosowisk, zmianą stosunków wodnych, gospodarką leśną i rekreacyjnym użytkowaniem obszaru - myślistwo i wędkarstwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Płytnicy - obszar chronionego krajobrazu
• Diabelskie Pustacie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lelek - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• gąsiorek - ptak
• dzierzba czarnoczelna - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• pływak szerokobrzegi - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Borne Sulinowo i Nadleśnictwo Czarnobór, (leśnictwo Wrzosiec); Lokalna Organizacja Turystyczna "Czaplinek", Rynek 1, 78-550 Czaplinek, Tel. (94) 375 47 90, mail: lot@czaplinek.pl, www.czaplinek.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3,78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl

Jednostki administracyjne:

• Borne Sulinowo (szczecinecki, woj. zachodniopomorskie)