Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

Kod obszaru:

PLB300001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

32672,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 32 408,6 ha, leżący na wysokości od 52 do 54 m npm. Obejmuje równoleżnikowy odcinek pradoliny o szerokości od 2 do 8 km. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego. Deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym, zalesionym Tarasem Szamocińskim sięgającym krawędzi Pojezierza Chodzieskiego. W zachodniej części pradoliny płynie Noteć. Część wschodnia jest odwadniana żeglownym Kanałem Bydgoskim, wybudowanym w końcu XVIII w., łączącym dorzecza Odry i Wisły. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 3% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe 86%, a siedliska leśne 6%. Na obszarze pradoliny, w większości zmeliorowanym, prowadzona jest gospodarka łąkowa - 5%. Stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin są podstawą intensywnej hodowli ryb. W obrębie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: "Stawy Ostrówek i Smogulec" i "Stawy Ślesin i Występ". Występują tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje bielika i kani czarnej, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. Na obszarze występuje również wiele innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi. Podkreślić należy występowanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym różnych typów łęgów, a także muraw kserotermicznych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar obejmuje około 150 km odcinek pradoliny pomiędzy obwodnicą Bydgoszczy na wschodzie a ujściem Gwdy na zachodzie. Jest stosunkowo łatwo dostępny - północną granicą prowadzi linia kolejowa i nieco dalej droga krajowa nr 10 Bydgoszcz - Piła. Od południa teren ostoi otaczają drogi niższej rangi. Natomiast południkowo przecina ją aż 7 dróg.
Głównymi atrakcjami ostoi są jej walory przyrodnicze. W granicach ostoi utworzono: Rezerwaty Przyrody: Borek (0,5 ha), Łąki Ślesińskie (42,4 ha), Kruszyn (72,8 ha). Obszar Chronionego Krajobrazu: Dolina Noteci (68840,0 ha) Nadnotecki.
Baza turystyczna zlokalizowana została na obrzeżach obszaru i jej standard jest zróżnicowany. Turyści korzystają z bazy hotelowej w wielkich miastach (Nakło, Chodzież, Piła) oraz z niezbyt dobrze rozwiniętej sieci gospodarstw agroturystycznych. Informacje turystyczne: w bydgoskim i pilskim oddziale PTTK oraz w Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, która sprawuje nadzór nad całym obszarem oraz w Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, przemysłowego i komunalnego. Istotne są również ewentualne zmiany reżimu hydrologicznego oraz zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, w szczególności zaniechanie pastersko-łąkarskiego użytkowania terenów, a na stawach rybnych zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Borek - rezerwat przyrody
• Łąki Ślesińskie - rezerwat przyrody
• Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazu
• Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• podróżniczek - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-009 Bydgoszcz, http://www.bydgoszcz.rdos.gov.pl, e-mail: rdos@uwoj.bydgoszcz.pl, tel: (052) 518 18 01, fax: (052) 518 18 02 Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) - Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba) Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń, http://www.k-pot.pl, e-mail: biuro@k-pot.pl, tel.: (52) 376 70 19, fax.: (52) 376 70 19 Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 16/18 (bud. C, pok. 12), 61-713 Poznań, e-mail: zpkww_poznan@hot.pl, tel. 061 854 13 98, 061 854 18 67 tel./fax 061 854 14 48

Jednostki administracyjne:

• Chodzież (chodzieski, woj. wielkopolskie)
• Szamocin (chodzieski, woj. wielkopolskie)
• Białośliwie (pilski, woj. wielkopolskie)
• Kaczory (pilski, woj. wielkopolskie)
• Miasteczko Krajeńskie (pilski, woj. wielkopolskie)
• Ujście (pilski, woj. wielkopolskie)
• Wyrzysk (pilski, woj. wielkopolskie)
• Gołańcz (wągrowiecki, woj. wielkopolskie)
• Białe Błota (bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Sicienko (bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Kcynia (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Nakło nad Notecią (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Sadki (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Szubin (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Bydgoszcz (Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska