Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagno Chlebowo

Kod obszaru:

PLH300016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

465,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na terenie Puszczy Noteckiej. Obejmuje nieckowate zagłębienie, na którym zachowało się największe i jedne z nielicznych w Wielkopolsce, torfowisk wysokich. Otaczają je torfowiska przejściowe, łąki i siedliska zaroślowe oraz pola uprawne. Zewnętrzną część obszaru porastają bory sosnowe z płatami wrzosowisk i muraw napiaskowych. Właśnie ta mnogość i różnorodność cennych siedlisk stanowi o wartości ostoi Bagno Chlebowo. Występuje tu ponad 45 zbiorowisk roślinnych, w tym 11 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, z priorytetowymi borami i lasami bagiennymi i to w różnych stadiach rozwojowych. 19 typów siedlisk tu występujących należy do zagrożonych w skali regionu.
Fauna obszaru nie została jeszcze zbadana całkowicie. Występujące tu 2 gatunki (ważka – zalotka większa i bóbr europejski) zostały wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono tu także występowanie najliczniejszej w regionie populacji żmiji zygzakowatej. Bocian biały i żuraw to ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Flora obszaru obejmuje ponad 350 gatunków roślin naczyniowych (z tego 5 gatunków zagrożonych w Polsce i 29 w Wielkopolsce) oraz 66 gatunków mszaków (z tego aż 11 mchów torfowców, w tym kilka rzadkich tak w kraju, jak i regionie).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony w gminie Ryczywół w pobliżu szosy z Obornik do Wałcza nie jest łatwo dostępny. Najbliższe wieksze miasta oferujące usługi gastronomiczne i hotelarskie to od zachodu Czarnków, od południa Oborniki i od północy Chodzież. Do Obornik można dojechać koleją, a następnie 14 km na północ drogą nr 178 prowadzącą do Czarnkowa, do miejscowości Ludomy i dalej przez las. W Chlebowie istnieje baza myśliwska, wykorzystywana przez myśliwych i wędkarzy, w której organizowane są lokalne imprezy. Wokół można poruszać się rowerem po bardzo dobrze oznakowanych trasach, pozwalających na poznanie najbardziej urokliwych zakątków Puszczy Noteckiej.
O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze: Bagno Chlebowo (rezerwat przyrody) i Puszcza Notecka.
Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w Lubuskim Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych.

Zagrożenia:

Bagno Chlebowo jest obecnie torfowiskiem znacznie zdegradowanym, choć jego regeneracja jest nadal możliwa. Od ponad 100 lat teren ten był wykorzystywany gospodarczo. Do dziś trwają prace wydobywcze i melioracyjne czego skutkiem jest znaczne obniżenie poziomu wody gruntowej. Dodatkowo, wydobycie i transport torfu stwarzają niebezpieczeństwo penetracji gatunków obcych dla torfowisk. Gospodarka leśna również modyfikuje naturalny rozwój obszaru. Działalność łąkarska powoduje często przenawożenie użytków zielonych, a zaniechanie wypasu prowadzi do zarastania łąk. Część torfianek jest wykorzystywana dla rekreacji, często przez wędkarzy. Spotyka się dzikie wysypiska śmieci.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszcza Notecka - obszar chronionego krajobrazu
• Bagno Chlebowo - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• żuraw - ptak
• bóbr europejski - ssak
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Urząd Gminy Ryczywół Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile Oddział PTTK w Poznaniu Zakład Taksonomii Roślin UAM Poznań Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Jednostki administracyjne:

• Ryczywół (obornicki, woj. wielkopolskie)