Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Beskid Niski

Kod obszaru:

PLB180002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

151966,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Beskid Niski rozciąga się na długości 100 km od doliny Osławy i Osławicy na wschodzie po dolinę Kamienicy i Kotlinę Sądecką na zachodzie. W Beskidzie Niskim mają źródła liczne rzeki (Biała, Ropa, Wisłoka, Wisłok i Jasiołka). Na Ropie utworzono zbiornik zaporowy Klimkówka zmieniający radykalnie środowisko doliny tej rzeki. Roślinność ma charakter przejściowy między Beskidami Wschodnimi i Zachodnimi. Ostoje porastają lasy cechujące się wysokim stopniem naturalności. Przeważają grądy z brzozą lub olszą, olszyna karpacka, olszyna bagienna, łęgi oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. Regiel dolny to wyższe partie wzniesień, gdzie znajduje się żyzna buczyna karpacka oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. W dolinach rzek i potoków utrzymuje się olszyna górska i zbiorowiska łąkowe oraz torfowiskowe. We florze występują gatunki endemiczne i reliktowe. Na obszarze ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 37 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 18 gatunków ptaków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Beskid Niski charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego i trójpalczastego oraz muchołówki małej. Stwierdzono tu też znaczną liczebność derkacza. Do powyższego wykazu dodać należy rzadkie gatunki bezkręgowców: z motyli niepylak mnemozyna i paż żeglarz, z chrząszczy jelonek rogacz i nadobnica alpejska.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do Beskidu Niskiego można dojechać PKP do Gorlic lub Sanoka a następnie dojechać PKS oraz komunikacją prywatną. Dobry dojazd indywidualny umożliwia droga numer E371 do Dukli z Rzeszowa. Beskid Niski jest miejscem obfitego występowania wód mineralnych, dających możliwość rozwoju uzdrowisk Krynicy Górskiej i Wysowej. Jest to bardzo atrakcyjny obszar dla turystyki pieszej, rowerowej i do sportów zimowych. Utworzonych zostało 12 wyciągów narciarskich m.in. w Gorlicach, a trasy narciarskie nadają się bardzo dobrze dla początkujących narciarzy. Obszar posiada bardzo ciekawą bazę gospodarstw agroturystycznych oraz pól biwakowych, nastawioną głównie na wycieczki szkolne i turystów pieszych. Istnieją tutaj pozostałości po dawnej ludności Beskidu Niskiego - Łemkach. Tworzyli tu znani twórcy łemkowscy m.in. Nikifor w Krynicy Górskiej. Z imprez cyklicznych odbywa się raz w roku zjazd młodzieży łemkowskiej w Zdyni pod nazwą "Łemkowska Watrń. Na całym obszarze Beskidów Niskich istnieją pamiątkowe cmentarze z okresu I wojny światowej. Na terenie Beskidu Niskiego znajduje się wiele cerkwi prawosławnych i grekokatolickich budowanych przez Łemków na tych terenach już od XVI wieku. Warto odwiedzić chociażby cerkiew grekokatolicką w Bartnym i Gładyszowie. W całym Beskidzie Niskim jest wiele szlaków turystycznych. Ciekawe trasy prowadzą z Dukli np. trasa dydaktyczna "W przełomie Jesiołki" lub ścieżka przyrodnicza na Cyrgową. Warto też zwiedzić najwyższe pasmo Ostrego Wierchu (938 m n.p.m.) koło Wysowej. Atrakcję dla młodzieży stanowi stadnina koni huculskich w Gładyszowie, a także największe uzdrowisko w Polsce - Krynica Górska, gdzie można się napić wody zdrojowej w Pijalni Wód Mineralnych. Pod koniec wakacji w Krynicy odbywa się festiwal arii i pieśni im. Jana Kiepury. Bliższe informacje turystyczne można uzyskać m.in. w Sanocko-Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku.

Zagrożenia:

Zagrożenie stanowi wyrąb drzewostanów, polowania, kłusownictwo, zalesienia terenów otwartych oraz zanieczyszczenia powietrza poza terenem ostoi powodujące zamieranie drzewostanów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Magurski Park Narodowy - park narodowy
• Cisy w Nowej Wsi - rezerwat przyrody
• Igiełki - rezerwat przyrody
• Kornuty - rezerwat przyrody
• Modrzyna - rezerwat przyrody
• Przełom Jasiołki - rezerwat przyrody
• Rezerwat tysiąclecia na Cergowej Górze - rezerwat przyrody
• Wadernik - rezerwat przyrody
• Źródliska Jasiołki - rezerwat przyrody
• Kamień nad Jaśliskami - rezerwat przyrody
• Jaśliski - park krajobrazowy
• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
• Beskidu Niskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzięcioł białoszyi - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• kraska - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• puchacz - ptak
• sóweczka - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• derkacz - ptak
• łęczak - ptak
• żuraw - ptak
• jarząbek - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orzeł przedni - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• gadożer - ptak
• bielik - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• wydra - ssak
• wilk * - ssak
• ryś - ssak
• bóbr europejski - ssak
• niedźwiedź brunatny * - ssak
• różanka - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• zagłębek bruzdkowany - bezkręgowiec
• nadobnica alpejska * - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20 begin_of_the_skype_highlighting              012 619 81 20      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              012 619 81 20      end_of_the_skype_highlighting, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 Fax.: (12) 421 16 04 biuro@mot.krakow.pl www.mot.krakow.pl Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Urząd Gminy w Dukli

Jednostki administracyjne:

• Ropa (gorlicki, woj. małopolskie)
• Gorlice (gorlicki, woj. małopolskie)
• Sękowa (gorlicki, woj. małopolskie)
• Lipinki (gorlicki, woj. małopolskie)
• Dębowiec (cieszyński, woj. śląskie)
• Osiek Jasielski (jasielski, woj. podkarpackie)
• Nowy Żmigród (jasielski, woj. podkarpackie)
• Nawojowa (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Kamionka Wielka (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Łabowa (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Grybów (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Krynica-Zdrój (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Uście Gorlickie (gorlicki, woj. małopolskie)
• Dukla (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)
• Krempna (jasielski, woj. podkarpackie)
• Iwonicz-Zdrój (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)
• Rymanów (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)
• Zarszyn (sanocki, woj. podkarpackie)
• Bukowsko (sanocki, woj. podkarpackie)
• Jaśliska (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)
• Komańcza (sanocki, woj. podkarpackie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska