Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Kozienicka (dawniej Puszcza Kozienicka)

Kod obszaru:

PLB140013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

68301 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje jeden z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce-Puszczę Kozienicką, położoną na granicy Małopolski i Mazowsza. Jest to obszar równiny Kozienickiej, Doliny Środkowej Wisły i Równiny Radomskiej. Położona w widłach starych dolin Radomki i Zagożdżonki. Puszcza pokrywa lekko falista równinę polodowcową. Lasy zajmują połowę powierzchni ostoi. W Puszczy Kozienickiej zachowało się wiele drzewostanów o charakterze zbliżonym do naturalnego. Dominują siedliska borowe, jedynie w dolinach zachowały się łęgi. W miejscach bardziej żyznych lub podmokłych występują lasy mieszane, olsy, łęgi i grady. Obecnie występują drzewostany sosnowe z udziałem jodły. Tutaj jest tez granica występowania jodły. Liczne rezerwaty chronią najcenniejsze pozostałości zbiorowisk lasów naturalnych: wielogatunkowe bory mieszane z jodłą, lasy grądowe, łęgi olszowo-jesionowe, wilgotne jedliny, lasy dębowo-sosnowe z udziałem modrzewia oraz bory sosnowe z torfowiskami. We florze jest wiele rzadkich gatunków w skali kraju, typowe dla lasów naturalnych: zimoziół północny, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi. Przestrzenie poza lasami zajmują grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udział łąk. W Puszczy stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy. Występuje 170 pomników przyrody i 13 rezerwatów, z najstarszym rezerwatem "Zagożdżon" z 300-letmi dębem "Zygmuntem Augustem". Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, gronostaj, bóbr, wydra.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Kozienicki Park Krajobrazowy położony jest ok. 100km na południe od Warszawy, w całości w województwie mazowieckim. Puszcza Kozienicka była lasami królewskimi, w której całe wieki polowali Jagiellonowie. Głównym centrum osady są Kozienice, do których można dojechać PKP oraz indywidualnie drogą numer 79 z Warszawy. Powstał tu rezerwat "źródła Królewskie", obejmuje ochroną zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym drzewostany mieszane, według legendy ze źródeł korzystał w Puszczy Kozienickiej król władysław Jagiełło, który gasił w nim pragnienie. Od czasów królewskich nadal bije krystalicznie czysta woda nadająca się do picia co jest dzisiaj zupełną rzadkością. Cały obszar kompleksu znajduje się w zlewni Wisły zasilany wodami przecinającymi. Puszcza Kozienicka jest miejscem edukacji ekologicznej z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Jedlni. Dla przyjezdnych jest baza agroturystyczna. W Puszczy znajduje się bogata oferta ścieżek rowerowych i pieszych. Jest tu piękna aleja lipowa we wsi Brzóza oraz w cenne dęby i graby w rezerwacie "Zagożdżon". Warto odwiedzić ośrodek wypoczynkowy w Garbatce-Letnisko, dużej wsi letniskowej położonej wśród malowniczych borów sosnowych. Nad jeziorem Kozienickim znajduje się Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, gdzie znajdują się domki campingowe oraz miejsca noclegowe w pensjonacie. Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki. Istniejąca od 1924 stadnina koni w Kozienicach jest jedna z trzech najstarszych stadnin w Polsce. Imprezy kulturalne organizowane są w amfiteatrze w Kozienicach, to tu odbywa się wiele imprez również o skali ogólnopolskiej m.in. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława Klimczuka. Więcej informacji turystycznej można uzyskać w PTTK w Kozienicach.

Zagrożenia:

Zabudowywanie obszarów dotąd niezabudowanych (największe zagrożenia dla kraski) oraz niszczenie siedlisk przez wydeptywanie, rozbudowa osiedli turystycznych poza terenem zwartej zabudowy, wzmożony rozwój turystyki.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Załamek - rezerwat przyrody
• Brzeźniczka - rezerwat przyrody
• Ciszek - rezerwat przyrody
• Jedlnia - rezerwat przyrody
• Krępiec - rezerwat przyrody
• Leniwa - rezerwat przyrody
• Pionki - rezerwat przyrody
• Ponty im. Teodora Zielińskiego - rezerwat przyrody
• Zagożdżon - rezerwat przyrody
• Źródło Królewskie - rezerwat przyrody
• Guść - rezerwat przyrody
• Ługi Helenowskie - rezerwat przyrody
• Okólny Ług - rezerwat przyrody
• Miodne - rezerwat przyrody
• Ponty Dęby - rezerwat przyrody
• Kozienicki - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• bąk - ptak
• bielik - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• jarząbek - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• kraska - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego
PTTK Kozienice
Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach

Jednostki administracyjne:

• Głowaczów (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Kozienice (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Jastrzębia (radomski, woj. mazowieckie)
• Pionki (radomski, woj. mazowieckie)
• Sieciechów (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Garbatka-Letnisko (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Pionki m. (radomski, woj. mazowieckie)
• Policzna (zwoleński, woj. mazowieckie)
• Gniewoszów (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Jedlnia-Letnisko (radomski, woj. mazowieckie)
• Gózd (radomski, woj. mazowieckie)
• Zwoleń (zwoleński, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska