Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Napiwodzko-Ramucka

Kod obszaru:

PLB280007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

116604,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje część obszernego kompleksu leśnego w rejonie Nidzicy. Dominują w niej lasy iglaste porastające tereny o urozmaiconej rzeźbie. Najwyższe wzgórze osiąga 220 m. n.p.m., a względne wysokości terenu mogą na niewielkiej przestrzeni osiągać różnicę nawet 50 m. obszar zasobny jest w nieduże bezodpływowe jeziorka, których jest tu ok. 50 i torfowiska. Wśród jezior przeważają zbiorniki mezo- i eutroficzne, choć zdarzają się także jeziora dystroficzne. Obszar przecina dość bogata sieć cieków wodnych uchodzących do rzeki Omulwi, płynącej płytką, silnie zatorfioną doliną. Część cieków wodnych w północnej części ostoi zasila rzekę Łynę, a południowych - Orzyc. W dolinach rzek występują dość duże obszary torfowisk niskich i przejściowych. Wśród lasów przeważają różne odmiany borów, choć dominującym typem są bory świeże. Występują tu również niewielkie powierzchnie grądów, olsów i łegów. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Stwierdzono w niej występowanie przynajmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków ptaków znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. do lęgów przystępuje tu co najmniej 1% krajowej populacji: bielika, błotniaka zbożowego, kani czarnej, kani rudej, orlika krzykliwego, rybołowa, trzmielojada, bąka, cietrzewia, rybitwy rzecznej, bociana czarnego, puchacza, kraski i muchołówki białoszyjej. Duże liczebności osiąga również bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, żuraw i zimorodek.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją kolejową lub autobusową. Najbliższa informacja turystyczna znajduje się w pobliskim Szczytnie i Nidzicy. Przez teren ostoi przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, tras konnych oraz ścieżek dydaktycznych. Istnieją też szlaki wodne. Pierwszy wiedzie rzeką Omulew, drugi od jeziora Sasek Wielki do Wielbarka, trzeci rzeką Łyną. W okolicach miejscowości Wały zachowały się pozostałości wałów obronnych, a wielu innych miejscach można znaleźć pozostałości kurhanów, a także umocnień z okresu II wojny światowej. Warte obejrzenia są również zabytki miast położonych na skraju ostoi: Szczytna, Nidzicy, Olsztynka i Wielbarka. Znajdują się tam m.in. zamki lub ich pozostałości (Wielbark), zabytkowe kościoły, stara zabudowa oraz muzea i skansen (Olsztynek). Na terenie ostoi zachowało się przynajmniej kilkadziesiąt zabytkowych chat mazurskich. Liczne jeziora i zlokalizowane w ich pobliżu pola namiotowe oraz kwatery noclegowe i gospodarstwa agroturystyczne, sprzyjają turystyce pobytowej. Również baza gastronomiczna jest tu dobrze rozwinięta.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Podstawowym jest presja turystyczna i rekreacyjna, połączona z rozwijającym się osadnictwem. Ponadto zagrożeniem jest eutrofizacja wód oraz zarastanie otwartych przestrzeni w wyniku sukcesji naturalnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagno Nadrowskie - rezerwat przyrody
• Dęby Napiwodzkie - rezerwat przyrody
• Galwica - rezerwat przyrody
• Jezioro Kośno - rezerwat przyrody
• Jezioro Orłowo Małe - rezerwat przyrody
• Koniuszanka I - rezerwat przyrody
• Koniuszanka II - rezerwat przyrody
• Las Warmiński - rezerwat przyrody
• Małga - rezerwat przyrody
• Sołtysek - rezerwat przyrody
• źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy - rezerwat przyrody
• Dolina Rzeki Orzyc - obszar chronionego krajobrazu
• Pojezierza Olsztyńskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - obszar chronionego krajobrazu
• Obiekt Stawowy Tylkowo - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, http://www.rdos.eu, e-mail: biuro@rdos.eu, fax: (085) 74 06 982, tel.: (085) 74 06 981 wew. 10, (085) 74 03 380 wew. 10
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, Białymstok, tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, strona internetowa: http://www.podlaskie.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Jednostki administracyjne:

• Janowo (nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Nidzica (nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Olsztynek (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Purda (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Stawiguda (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Dźwierzuty (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Pasym (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Szczytno (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Wielbark (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Jedwabno (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska