Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Jeziorsko

Kod obszaru:

PLB100002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

10186,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zbiornik zaporowy o powierzchni 1700-4200 ha i głębokości do 2,5 m (wody zajmują 31% powierzchni ostoi) wraz z otaczającymi go terenami. Zbiornik rozciąga się pomiędzy miejscowościami Skęczniew i Warta na długości 16 km w pradolinie Warty i osiąga szerokość do 3,5 km. Jest napełniany w okresie od stycznia do marca, a od 20 czerwca sukcesywnie opróżniany, aż do minimalnego stanu wody w listopadzie. W okresie "bezwodnym" odsłania się błotniste dno zbiornika z szeregiem płytkich rozlewisk. Dno zbiornika zachowało charakter naturalnej doliny zalewowej na podłożu mineralnym; przy niskich stanach wód wynurza się równina z licznymi, wypełnionymi wodą zagłębieniami terenu. W południowym krańcu ostoi, na terenie praktycznie nie zalewanym rozwinęły się łozowiska, turzycowiska i szuwarowiska. Brzegi zbiornika to naturalne krawędzie doliny oraz zapory boczne i cofkowe. Zbiornik ma duże znaczenie dla ptaków migrujących. Na terenie ostoi występuje 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 11 innych, cennych i zagrożonych gatunków (nie wymienione w Dyrektywie). Jest to ważna ostoja lęgowych i migrujących ptaków wodno-błotnych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd do ostoi koleją do Sieradza, a dalej PKS lub indywidualnie, 24 km na północ, drogą na Turek. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar leży w granicach Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmując tereny rezerwatu ornitologicznego Jeziorsko (2351 ha). Zbiornik jest dogodnym terenem (II klasa czystości wód) do uprawiania sportów wodnych, w oparciu o przystanie żeglarskie Klubu Turystyki Wodnej "Wartń oraz przystań PTTK w Zaspach Miłkowskich. Klub Turystyki Wodnej "Wartń organizuje corocznie Regaty o Złotą Wstęgę Zalewu Jeziorsko dla żeglarzy i motorowodniaków. Koło PZW "Jeziorsko" z Jeziorska organizuje zawody wędkarskie, choć sygnalizowane są śnięcia ryb w zbiorniku. W okolicy warto zwiedzić zamek w Uniejowie, w którym mieści się obecnie hotel, a także zainteresować się projektem wykorzystania wód geoteremalnych w tym mieście. Przez gminę Warta prowadzą szlaki turystyczne: szlak Walk nad Wartą w 1939 r., Władysława Reymonta, Powstańców 1863 r. oraz Kazimierza Deczyńskiego. Dużą popularnością cieszy się również zbieranie płodów leśnych w okolicznych lasach. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Skęczniewie i Dąbrowie i w gospodarstwach agroturystycznych.

Do najciekawszych zabytków i pamiątek przeszłości zlokalizowanych na terenie gminy Błaszki należą m.in.:

 • cmentarzysko kurhanowe w Łubnej - Jakusach,
 • pozostałości średniowiecznych grodzisk w Gzikowie i Okopach;
 • zespoły dworsko - parkowe, dwory i parki podworskie zlokalizowane w takich miejscowościach jak: Domaniew, Jasionna, Kalinowa, Kobylniki, Sędzimirowice i Wrząca;
 • murowane zabytki architektury sakralnej takie jak: późnobarokowy kościół parafialny p.w. św. Anny w Błaszkach (2. poł. XVIII w.), późnogotycki kościół św. Marii Magdaleny w Kalinowej (1465) i neogotycki kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wojkowie (1904 - 08);
 • drewniane zabytki architektury sakralnej, takie jak: kaplica dworska p.w. Najświętszej Marii Panny w Brończynie (1750), kościół św. Stanisława Biskupa w Gruszczycach (1750), czy kościół św. Trójcy Kamiennej (1595);
 • zabytki techniki takie jak: wiatrak we Włocinie (ok. 1830 r.) i Łubnej - Jarosłaju (1919).

Do najciekawszych zabytków i pamiątek przeszłości zlokalizowanych na terenie gminy Sieradz należą obiekty uwzględnione w centralnym rejestrze zabytków:

 • zespół pałacowo - parkowy w Biskupicach na który składają się: pałac, oficyna murowana z 1912 r., murowany spichlerz i czworaki z 1 połowy XIX wieku, brama wjazdowa murowana i park z XIX wieku (w rejestrze zabytków uwzględniono pałac i spichlerz);
 • zespół pałacowy z Męckiej Woli, w tym: pałac murowany z 1 poł. XIX w., obora murowana z przełomu XIX/XX w. oraz park krajobrazowy (w rejestrze: oficyna i park);
 • zespół dworski w Dzierlinie, w tym: dwór, obora murowana z początku XX w. oraz park z początku XX w. (w rejestrze - dwór) a także drewniana kaplica;
 • kościół parafialny, cmentarz przykościelny i zespół dworsko - parkowy w Chojnem;
 • kościół parafialny i zespół dworsko - parkowy w Dąbrowie Wielkiej;
 • drewniany kościół św. Walentego w Kłocku;
 • murowana kaplica dworska św. Jana Chrzciciela w Kuśniach;
 • kościół p.w. św. Wojciecha w Męce Księżej;
 • park dworski z aleją dojazdową w Podłężycach oraz
 • zajazd w Woźnikach.

Zagrożenia:

 • Zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego;
 • rozbudowa osiedli turystycznych poza terenem zwartej zabudowy nad brzegiem zbiornika;
 • używanie sieci skrzelowych stawnych i dryfujących oraz sznurów haczykowych;
 • zbiornik, skutecznie gromadzący wezbraniowe wody Warty stanowi bardzo poważne zagrożenie dla całej doliny Warty położonej poniżej niego, a szczególnie dla OSO Dolina Środkowej Warty.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jeziorsko - rezerwat leśny
• Pyzderski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nur czarnoszyi - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• bielaczek - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak
• mewa mała - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bóbr europejski - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, sekretariat tel. (42) 665 03 70

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, tel.: (61) 831 11 77, fax.: (61) 831 11 99, sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Pęczniew (poddębicki, woj. łódzkie)
• Sieradz (sieradzki, woj. łódzkie)
• Warta (sieradzki, woj. łódzkie)
• Dobra (turecki, woj. wielkopolskie)