Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Puszczy nad Drawą

Kod obszaru:

PLB320016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

190279,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter. W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami.
Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych.
Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedna z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Ważne zimowisko łabędzia krzykliwego (do 150 ptaków).
W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej (C6) bielika (PCK) i puchacza (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), lelek, muchołówka mała, rybitwa czarna, rybołów (PCK), trzmielojad i gągoł; w stosunkowo wysokich zagęszczeniach (C7) występują: bąk (PCK), dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw.
Jesienią liczebność wędrujących żurawi przekracza 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2); w wysokim zagęszczeniu zimą (C2) występuje łabędź krzykliwy (do 150 osobników).
Bogata fauna, m.in. silne populacje: bobra Castor fiber, wydry Lutra lutra, żółwia błotnego Emys orbicularis. Bogata ichtiofauna, a szczególnie reofilna fauna wodna z takimi zagrożonymi gatunkami jak: łosoś Salmo salar, minoga rzecznego Lampetra fluviatis, certy Vimba vimba, oraz stosunkowo liczne, i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy Cottus gobio, strzebla potokowa Phoxinus phoxinus, pstrąg potokowy Salmo trutta fario i lipień Thymallus thymallus.
Dobrze zachowane cenne zbiorowiska roślinne, bogate populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Wałcz do granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego, skąd skręcając na północ, drogami lokalnymi, do miejscowości Głusko.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności leśne i jeziorne.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Dobiegniewie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: odkrywkowa eksploatacja surowców naturalnych, zmiana stosunków wodnych, zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, wyrąb starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, zręby zupełne, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności i zalesianie obszarów porolnych oraz rekreacja pobytowa i kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Drawieński Park Narodowy - park narodowy
• Jezioro Łubówko - rezerwat przyrody
• Łasko - rezerwat przyrody
• Mszary Tuczyńskie - rezerwat przyrody
• Stary Załom - rezerwat przyrody
• Wyspa na jeziorze Bierzwnik - rezerwat przyrody
• Źródlisko Skrzypowe - rezerwat przyrody
• Drawa - rezerwat przyrody
• Radęcin - rezerwat przyrody
• Płociczna - rezerwat przyrody
• Sicienko - rezerwat przyrody
• Jezioro Głodne - rezerwat przyrody
• Pustelnik - rezerwat przyrody
• Widłakowy Bór - rezerwat przyrody
• Wyspy Ostrowickie - rezerwat przyrody
• Żółwie Kłocie - rezerwat przyrody
• Kłocie Ostrawickie - rezerwat przyrody
• Wilcze Łyko - rezerwat przyrody
• Głuskie Ostępy - rezerwat przyrody
• Puszcza nad Drawą - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"D\" (Choszczno-Drawsko) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"E\" (Rzeka Korytnica) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"F\" (Bierzwnik) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu I województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Dominikowo-Niemeńskie - obszar chronionego krajobrazu
• Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bielaczek - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• drzemlik - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• jarząbek - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• siewka złota - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• sóweczka - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• kraska - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• wilk * - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• minóg rzeczny - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela
• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu, Klub Przyrodników; WZR woj. lubuskiego. Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk OTOP, Gdańsk, OTOP, Warszawa.

Jednostki administracyjne:

• Recz (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Choszczno (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Drawno (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Kalisz Pomorski (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Tuczno (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Mirosławiec (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Krzęcin (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Bierzwnik (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Dobiegniew (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Człopa (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Wałcz (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Pełczyce (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Strzelce Krajeńskie (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Krzyż Wielkopolski (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Stare Kurowo (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Drezdenko (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)