Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi)

Kod obszaru:

PLH320049

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

14827,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje dolinę rzeki Regi wraz z jej dopływami od miejscowości Świdwin, aż do jej ujścia blisko miejscowości Trzebiatów. Rega jest jedną z najdłuższych rzek zachodniego Pomorza, należąca do bezpośredniego zlewiska Bałtyku. W górnym biegu rzeka przepływa przez dobrze zachowane torfowiska, wilgotne łąki a zbocza doliny porastają grądy i lasy bukowe. W okolicach miasta Łobza rzeka przełamuje się przez wzgórza morenowe. W dalszym biegu rzeka przepływa przez łąki i tereny uprawne z eutroficznym jeziorem Rejowickim. Malownicza dolina Regi zawdzięcza swoje duże walory przyrodniczo - krajobrazowe różnorodności zbiorowisk, zwłaszcza tych charakterystycznych dla naturalnych dolin rzecznych.. Dolina Regi charakteryzuje się ponadto dużą różnorodnością rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Rzeka i jej dopływy są doskonałym miejscem dla wędrówek tarłowych łososia atlantyckiego oraz innych gatunków z rodziny łososiowatych. Niestety sama rzeka przegrodzona jest w kilku miejscach zabudową hydrotechniczną, co powoduje, że na ponad 2/3 długości rzeki niedostępna dla ryb wędrownych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Miejscowości, usytuowane na terenie ostoi, przez które przepływa Rega to m.in.: w górnym biegu rzeki - Świdwin (powiat Świdwiński), dalej Łobez (powiat łobeski), a w dolnym biegu rzeki - Gryfice i Trzebiatów (powiat gryficki). Miasta te leżą na trasie dość ważnych szlaków komunikacyjnych, stąd też dojazd do nich nie sprawia żadnego problemu. Przez Świdwin i Łobez przechodzi linia kolejowa Szczecin - Gdańsk, a przez Gryfice i Trzebiatów trasa kolejowa Szczecin – Kołobrzeg – Koszalin. Poza tym przez wszystkie miasta przebiegają drogi o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Na terenie powiatów jest bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowo – gastronomiczna. Dogodne usytuowanie wielu wiosek, osad, koloni - nad rzeczkami, pośród gęstych lasów, sprzyja również rozwojowi agroturystyki. Unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe tego regionu oraz czystość wód, powietrza przyciągają turystów polskich jak i zagranicznych. Walory kulturowe, piękne lasy i bliskość Morza Bałtyckiego to dodatkowe atuty tych terenów. Rega stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych. Rzeka od wielu lat jest miejscem organizowania malowniczych spływów kajakowych oraz zawodów wędkarskich o ogólnopolskim zasięgu.

Głównymi miejscowościami turystycznymi regionu są:

Drawsko Pomorskie

Warto zobaczyć

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku,
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku,
 • starostwo z 1907 - 1909,
 • ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku,
 • dom z 1906 r.,
 • dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku,
 • dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku,
 • zabudowa gospodarcza.

Szlaki piesze

 • Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko Pomorskie- Iłowiec)
 • Szlak Jezior Drawskich (Gudowo – Ostrowice – Gudowo)
 • Ścieżka Przyrodnicza: Karwice - Leśniczówka Dzikowo

Szlaki rowerowe

 • Wokół Jeziora Lubie (Drawsko Pomorskie – Karwice - Drawsko Pomorskie)
 • Wzgórza Moreny Czołowej (Drawsko Pomorskie – Tęczyn- Drawsko Pomorskie)
 • Parki Krajobrazowe (Drawsko Pomorskie – Ińsko)
 • Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady (Drawsko Pomorskie – Brzeźniak - Drawsko Pomorskie)

Szlaki kajakowe

 • Drawa (im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły)
 • Kokna - prawy dopływ Drawy

Szlak konny

 • Szlak Konny Pojezierze Drawskie (Łobz –Biały Bór)

Gryfice

Turystyka krajoznawcza

 • muzeum i skansen kolei wąskotorowych Pomorza Zachodniego,
 • Brama Kamienna, Brama Wysoka,
 • Baszta Prochowa,
 • kaplica św. Jerzego,
 • Kościół Mariacki,
 • mury miejskie i fortyfikacje

Turystyka piesza

 • park miejski nad Regą,
 • park leśny nad Regą,
 • ogród działkowy im. Jana Kasprowicza,
 • park japoński

Turystyka rowerowa

 • czerwony szlak rowerowy (50 km),
 • zielony szlak rowerowy (53,5 km)

Łobez

Turystyka krajoznawcza

 • kościół farny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XV wieku (odbudowany w 1949 r.), w prezbiterium współczesne witraże; domy mieszkalne o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w.;
 • zespół pałacowo - parkowy z XIX w. na terenie SBS Stado Ogierów Łobez Sp. z o.o.

Turystyka rowerowa

 • trasy rowerowe wytyczone zostały w 2002 r. z uwzględnieniem najciekawszych miejsc krajobrazowo-przyrodniczych i architektonicznych w okolicach Łobza :
 • szlak niebieski – doliną rzeki Regi;
 • szlak zielony – pomniki i rezerwaty przyrody;
 • szlak żółty – zabytkowe kościoły wiejskie;
 • szlak czerwony – łobeskie stadniny koni;
 • trasa dla rowerów górskich

Turystyka konna

 • stadniny koni;
 • szlak konny Pojezierza Drawskiego

Turystyka edukacyjna

 • leśna ścieżka edukacji ekologicznej

Płoty

Turystyka krajoznawcza

 • stary zamek z XIII wieku;
 • nowy zamek w stylu renesansowym z XVII wieku;
 • największy na Pomorzu kasztanowiec biały o obwodzie pnia 470 cm;
 • neogotycki kościół z 1903 roku;
 • zabytkowa elektrownia wodna.

Turystyka piesza

 • park krajobrazowy założony w stylu angielskim

Turystyka rowerowa:

 • zielony szlak rowerowy (53,5 km),
 • żółty szlak rowerowy (22,5 km)

Resko

Turystyka krajoznawcza:

 • Sanktuarium Matki Boskiej Reskiej,
 • ratusz z XIX wieku,
 • zabytkowa elektrownia wodna,
 • ruiny zamku

Turystyka piesza

 • spacery po otaczającym miasto lesie i nad brzegiem rzeki Regi

Turystyka rowerowa:

 • sieć tras turystyczno – rowerowych, np. edukacyjna ścieżka rowerowa „Doliną rzeki Regi”

Turystyka wypoczynkowa:

 • objęte strefą ciszy jezioro Dobrzyca,
 • rzeka Rega i otaczające Resko ze wszystkich stron lasy mieszane

Świdwin

Turystyka krajoznawcza

 • zamek z XIV w.,
 • gotycki kościół parafialny z XIV w.,
 • gotycka brama kamienna z XIV w.,
 • Wieża Bismarcka,
 • fragmenty murów obronnych,
 • średniowieczny układ urbanistyczny,
 • zabytkowy park naturalistyczny z XIX w.,
 • cmentarz żydowski z XIX w.

Turystyka rowerowa

 • Szlak dziedzictwa techniki i architektury,
 • szlak pieszo – rowerowy Kościół świdwiński,
 • ścieżka dydaktyczna dostępna dla rowerów – Jezioro Czapli.

Trzebiatów

Turystyka krajoznawcza

 • Stare Miasto (XVI-XVIII w.);
 • Ratusz Miejski (XV-XVIII w.);
 • Kościół p.w. MNMP (XIV w.);
 • Mury obronne z Basztą Kaszaną (XIV w.);
 • Pałac, dawna siedziba Marii Czartoryskiej (XIII-XVIII w.);
 • Sgraffito „Słoń” (XVII w.);
 • Kaplica św. Ducha (XIV w.);
 • Kaplica św. Gertrudy (XIV w.)

Turystyka kajakowa

 • malownicze tereny Regi z unikalną przyrodą i jezioro Resko Przymorskie.

Turystyka rowerowa

W okolicy są naturalne walory przyrodnicze (plaża, lasy), co sprzyja rozwojowi tej formy aktywności turystycznej. Do uprawiania turystyki rowerowej są przygotowane drogi publiczne lub tereny wzdłuż Regi i nadmorskie tereny leśne.

Turystyka konna

Istnieje możliwość uprawiana turystyki konnej w stadninie w Nowielicach. Stadnina posiada odpowiednie zaplecze oraz ofertę jeździecką

Zagrożenia:

Problemem w zachowaniu funkcji korytarza ekologicznego (powiązań i integralności obszaru) jest zabudowa hydrotechniczna rzeki oraz przerywające pasma naturalnych siedlisk obszary miejskie. Rzeka pełni ważne funkcje rekreacyjne jako szlak kajakowy i miejsce połowów wędkarskich. Niewłaściwe użytkowanie (nadmierne, niekontrolowane) stanowić może problem w ochronie siedlisk i gatunków. Brak formalnych form ochrony przyrody, w szczególności rezerwatów, skutkuje brakiem warunków do zachowania w pełni naturalnych cech niektórych siedlisk, zwłaszcza leśnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• minóg strumieniowy - ryba
• minóg rzeczny - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• różanka - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Brzeźno (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Rąbino (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Sławoborze (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Świdwin (świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
• Łobez (łobeski, woj. zachodniopomorskie)
• Radowo Małe (łobeski, woj. zachodniopomorskie)
• Resko (łobeski, woj. zachodniopomorskie)
• Węgorzyno (łobeski, woj. zachodniopomorskie)
• Brojce (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Gryfice (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Płoty (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Trzebiatów (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Nowogard (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Ostrowice (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Rymań (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)