Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Nidy

Kod obszaru:

PLB260001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19956,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi Dolina rzeki Nidy (szer. 2-3 km) z licznymi meandrami, starorzeczami i rozlewiskami. Na znacznym obszarze wzdłuż rzeki występują łąki kośne, przechodzące w miejscach bardziej podmokłych w turzowiska. Przy starorzeczach i oczkach wodnych rosną zespoły szuwarowe. Dalej od rzeki można spotkac takie uprawy warzywne oraz plantacje tytoniu. Strome zbocza wapiennych i gipsowych wzgórz porasta roślinność stepowa z unikalnymi w skali kraju gatunkami kserotomicznymi i słonolubnymi, występują tu również ciekawe gatunki ciepłolubnych owadów. Występuje tu 30 gatunków ptaków chronionych na mocy Dyrektywy Ptasiej, m.in. Trzmielojad, Dzięcioł Zielonosiwy, Lerka (skowronek borowy), Ortolan, Dzięcioł czarny i Derkacz.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Region ten uważany jest za kolebkę plemiennego państewka Wiślan o czym świadczą liczne w okolicy stanowiska archeologiczne z pozostałościami starych osad. Dolinę Nidy można poznawać pieszo, rowerem, konno, kajakiem lub pontonem, wreszcie z lotu ptaka - szybowcem. Bazę noclegową zapewniają coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne. Punkt widokowy na dolinę ze wzgórza, na którym stoi kaplica św. Anny.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem może być eksploatacja gipsu na wielka skalę, wypalanie szuwarów, melioracja, której konsekwencją może być obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi. Niebezpieczne bywa też kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Góry Wschodnie - rezerwat przyrody
• Nadnidziański Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• 23 w ostoi - pomnik przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• ślepowron - ptak
• czapla biała - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Dyrektor Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl fax: (041) 34 21 277, tel.: (041) 55 65 600
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57 e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, strona internetowa: www.rot.swietokrzyskie.pl

Jednostki administracyjne:

• Busko-Zdrój (buski, woj. świętokrzyskie)
• Nowy Korczyn (buski, woj. świętokrzyskie)
• Wiślica (buski, woj. świętokrzyskie)
• Imielno (jędrzejowski, woj. świętokrzyskie)
• Opatowiec (kazimierski, woj. świętokrzyskie)
• Kije (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Michałów (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Pińczów (pińczowski, woj. świętokrzyskie)
• Złota (pińczowski, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska