Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bieńkowo

Kod obszaru:

PLH280009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

122,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks torfowisk, wilgotnych lasów i łąk, położonych na terenie depresyjnym. Jest on otoczony niskimi wzgórzami morenowymi. Środkowa część jest pokryta zabagnionymi, mokrymi lub wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Ribeso nigri-Alnetum, Betuletum pubescentis). Wewnątrz kompleksu leśnego są rozrzucone niewielkie torfowiska. Lasy otoczone są pasem mokrych łąk. Większośc z nich jest nieużytkowana. Obiekt jest chroniony jako użytek ekologiczny. Stosunkowo dobrze zachowane ekosystemy o wysokim poziomie różnorodności biologicznej. Stwierdzono tu 5 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ok. 90% powierzchni obszaru np. bory i lasy bagienne, czy torfowiska przejściowe i trzęsawiska.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest położony ok. 15 km od granicy z Rosją (obwód kaliningradzki). Do Pieniężna można dojechać koleją i dalej dojazd indywidualny drogą nr 510 z Pieniężna ku północnemu wschodowi do Lelkowa, a następnie drogami lokalnymi, ok. 5 km na zachód do wsi Krzekony i na północ do Bieńkowa. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar jest chroniony jako użytek ekologiczny. Turyści mogą korzystać z noclegów w Braniewie, przy okazji zwiedzić gotycką wieżę bramną - pozostałość murów obronnych i resztki zamku biskupów warmińskich.

Zagrożenia:

Główne zagrożenie dla torfowisk stwarza obecność rowów melioracyjnych, odwadniających torfowisko. Dodatkowym, potencjalnym zagrożeniem jest nielegalna eksploatacja torfu, której próby były obserwowane w ostatnich latach. Biologiczną różnorodność obniża także obecność w obszarze, płatów opuszczonych, nieużytkowanych łąk, na których postępuje proces sukcesji.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak zbożowy - ptak
• bocian biały - ptak
• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: 089/ 535-35-66 , fax: 089/ 535-35-66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Urząd Gminy Lelkowo Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków RDLP Olsztyn, Nadleśnictwo Zaporowo Oddział PTTK w Elblagu.

Jednostki administracyjne:

• Lelkowo (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)