Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Suchy Młyn

Kod obszaru:

PLH240016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

518 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w południowej Polsce, na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ostoja obejmuje torfowisko niskie w obrębie doliny Pilicy oraz odcinek Pilicy od ujścia Krzytni do miejscowości Przyłęk. Ostoja ma łączną długość ok. 11 km. Pilica jest największym lewym dopływem Wisły. Ostoja jest ostatnim, niezmeliorowanym odcinkiem górnego biegu rzeki Pilicy zachowanym z stosunkowo naturalnym stanie. O naturalności doliny Pilicy świadczy duża mozaika siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla terenów podmokłych i nadrzecznych oraz meandrujący charakter rzeki. Dolina jest tu płaska, w dużej części zabagniona, a w wielu miejscach zachowały się starorzecza. Dno doliny porastają niżowe łąki kośne, wśród których, w miejscach zabagnionych, rozwijają się torfowiska przejściowe i niskie m.in. torfowisko Białe Błota i Goleniowy. Rzeka płynie w głębokim, naturalnie wyżłobionym, silnie meandrującym korycie. Do krawędzi doliny dochodzą duże kompleksy leśne, wśród których spotkać można także priorytetowe siedliska lasów i borów bagiennych. Ostoja jest jednym z trzech istniejących w Polsce stanowisk języczki syberyjskiej - gatunku ważnego dla UE. W 2002 roku odnaleziono tu 100 pędów wegetatywnych oraz tylko 4 pędy kwitnące tej rośliny. Obszar charakteryzuje się ponadto cenną ichtiofauną. Na terenie ostoi odnotowano 2 gatunki ryb cennych dla europejskiej przyrody: głowacza białopłetwego i zanikającego w skali kraju przedstawiciela krągłoustych - minoga strumieniowego. Występuje tu 7 rodzajów siedlisk ważnych dla ochrony przyrody w Europie, które zajmują w sumie ponad 75% powierzchni ostoi. Połowę powierzchni ostoi pokrywają łąki użytkowane ekstensywnie. Występują tu również cenne torfowiska przejściowe oraz priorytetowe dla ochrony europejskiej przyrody - lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w południowej Polsce, niedaleko Szczekocin i Koniecpola leżących między Częstochową a Kielcami. Do Szczekocin i Koniecpola można dojechać komunikacją PKS z Częstochowy i Kielc. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Starzyznach, Szczkocinach i Woli Kuczkowskiej. Na nocleg można się zatrzymać w hotelu w Koniecpolu, Zawierciu lub Kroczycach. Szczególnie bogata bazę noclegowa oferują miejscowości położone w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Jest tu wiele wsi letniskowych i miejscowości wypoczynkowych, w których można zatrzymać się na nocleg w pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych lub gospodarstwach agroturystycznych. Są to m.in. Kroczyce, Ogrodzieniec, Żarki i Olsztyn. Schroniska młodzieżowe znajdują się w m.in. w Żarkach, Biskupicach i Kroczycach. Największą atrakcją turystyczna tego regionu są ruiny średniowiecznych zamków zwanych "Orlimi Gniazdami", doskonale wkomponowane w otaczające je skały i wzniesienia. Najbardziej znane z nich to ruiny zamku w Ogrodzieńcu z XIV wieku i ruiny zamku w Olsztynie. Warto również zobaczyć XVII - wieczny pałac w Chrząstowie koło Koniecpola. Miłośnicy rzadkości florystycznych na pewno zainteresuje miejscowość Zawada, w okolicach której, w źródliskach rzeki Zebrówki rośnie na stanowisku zastępczym endemit - warzucha polska. Okolice ostoi, a szczególnie Jura Krakowsko - Częstochowska należy do bardzo atrakcyjnych miejsc pod względem turystyczno-krajobrazowym ze względu na występowania ostańców skalnych i jaskiń. Tutejsze warunki sprzyjają uprawianiu aktywnych form rekreacji, a szczególnie wspinaczce skałkowej i rekreacyjnemu kolarstwu szosowemu i terenowemu. Miłośnicy turystyki pieszej znajdą tutaj szereg malowniczych tras i szlaków znakowanych, wiodących przez najpiękniejsze rejony Jury. Najbardziej znanymi szlakami są szlak "Warowni Jurajskich" oraz jurajski szlak rowerowy "Orlich Gniazd". W okolicach Koniecpola wyznaczona jest również ścieżka rowerowa przyrodniczo - dydaktyczna. Na rzece Pilicy wyznaczony jest szlak kajakowy o małym stopniu trudności, jedynie miejscami jest nieco trudniejszy. W Zawierciu odbywa się wiele imprez kulturalnych m.in. Dni Zawiercia "Europa - nasz wspólny dom", "Międzynarodowy Festiwal Kultur Jurajskich" oraz "Filmowe lato na Jurze" - piknik z filmem. Na terenie Jury natomiast organizowanych jest wiele imprez turystycznych np. Rajd Jesień Jurajska czy Rajd Narciarski po Jurze. Dalsze informacje można uzyskać w Punkcie informacji turystycznej Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Ogrodzieńcu.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami ostoi jest osuszanie mokradeł, ich zarastanie oraz ocienianie stanowisk języczki przez rozwijające się drzewa i krzewy.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/
Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2 info@silesia-sot.pl, www.silesia-sot.pl
Śląski Urząd Wojewódzki
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo Koniecpol

Jednostki administracyjne:

• Koniecpol (częstochowski, woj. śląskie)
• Lelów (częstochowski, woj. śląskie)
• Szczekociny (zawierciański, woj. śląskie)