Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las koło Tworkowa

Kod obszaru:

PLH240040

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

115,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na południu Polski, przy polsko - czeskiej granicy. Obszar usytuowany jest w dolinie Odry, w pobliżu wsi Ligota Tworkowska. Ostoja obejmuje niewielki fragment lasów grądowych i łęgowych. Są to dobrze zachowane i cenne przyrodniczo drzewostany z licznymi fragmentami starodrzewi. Ostoja stanowi jeden z kluczowych obszarów dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego Odry. Na terenie tym stwierdzono występowanie 6 rodzajów siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują prawie całą powierzchnię ostoi (96%). Dominują tu grąd środkowoeuropejski (41%) oraz wielogatunkowe lasy łęgowe (38%). Część terenu pokrywają również priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Ostoja jest miejscem występowanie 6 gatunków ptaków ważnych dla ochrony europejskiej przyrody m.in. derkacza, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego. Na terenie ostoi stwierdzono również stanowiska 2 gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Księgi. Są to bardzo rzadkie storczyki - kruszczyk siny i kruszczyk połabski.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest niedaleko polsko - czeskiej granicy. Większe miasta w okolicy ostoi to Racibórz i Wodzisław Śląski. Można tam dojechać komunikacją PKS z Krakowa i Katowic. Najbliższe stacje PKP znajdują się bardzo blisko ostoi w Tworkowie i Krzyżanowicach. Na nocleg można się zatrzymać w Raciborzu, Chałupkach, bądź w Wodzisławiu Śląskim w jednym z kilku hoteli. W Raciborzu można również w okresie wakacji zanocować w domu studenckim. Przekraczanie granicy polsko-czeskiej umożliwiają dwa przejścia graniczne: Chałupki - Bohumin i Owsiszcze- Pist oraz kilka przejść tzw. małego ruchu granicznego. W Tworkowie można podziwiać ruiny zamku wzniesionego prawdopodobnie w XVI wieku. W Krzyżanowicach natomiast można zobaczyć pałac zbudowany w 1700 roku. Miłośnicy przyrody powinni odwiedzić Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu oraz rezerwat przyrody Łężczok, w którym rosną 600 - 700 - letnie dęby. W okolicy przebiega kilka ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych m.in. szlak Polskich szkół mniejszościowych wiodący przez Chałupki i Racibórz. W Raciborzu w okresie wiosenno - letnim odbywa się wiele ciekawych imprez kulturalnych m.in. Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne: "śląsk - Kraina wielu kultur" oraz Święto Pieśni - Trojok Śląski. Co roku we wrześniu organizowany jest wielodyscyplinowy rajd o ponad trzydziestoletniej tradycji - "Po Ziemi Raciborskiej". Dalsze informacji można uzyskać w Miejskim Centrum Informacji w Raciborzu.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

Planowana budowa zbiornika Racibórz.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/
  • Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2 info@silesia-sot.pl, www.silesia-sot.pl
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jednostki administracyjne:

• Krzyżanowice (raciborski, woj. śląskie)