Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja w Ujściu Wisły (dawniej Ujście Wisły)

Kod obszaru:

PLH220044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

883,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 2 spośród kilku estuariów utworzonych przez ramiona Wisły, tzw. Wisły Śmiałej koło Sobieszewa i Przekop koło Mikoszewa uchodzące do Zatoki Gdańskiej, wraz z otaczającymi je piaszczystymi terenami, zwykle otwartymi, a także fragmentami porośniętymi lasem. Są to jedne z największych i najważniejszych estuariów w Polsce. Do obszaru należą także wody przybrzeżne, szczególnie ważne dla ptaków.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w granicach Gdańska. Do gdańska można dojechać pociągiem lub autobusem. Do ostoi można dojechać z Gdańska drogą na Stegnę, z przeprawą promowa w Świbnie. Można także dotrzeć do ostoi komunikacją miejską. Sam Gdańsk stanowi jeden z najważniejszych centrów i obiektów turystyki w Polsce z licznymi zabytkami i imprezami kulturalnymi. Teren ten jest atrakcyjny turystycznie, dlatego baza noclegowa i gastronomiczna jest bardzo zróżnicowana i bogata. Warto zobaczyć w Gdańsku przepiękne Stare miasto z ulicą Długi Targ i Dworem Artusa oraz kościołem Św. Katarzyny. Można także posłuchać koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej. Co roku od końca lipca zaczyna się w Gdańsku, trwający trzy tygodnie, Jarmark Św. Dominika.

Zagrożenia:

Silna presja ze strony rozwijającej się Gdańskiej aglomeracji oraz niekontrolowanego ruchu turystycznego i rekreacji. Prace hydrotechniczne służące utrzymaniu żeglowności rzeki.

Zanieczyszczenia wód rzeki.

Uwaga: Utrzymywania w należytym stanie technicznym istniejących obiektów i urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową wymagają zachowania dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Ptasi Raj - rezerwat leśny
• Mewia Łacha - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• estuaria
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
• nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ciosa - ryba
• foka szara - ssak
• parposz - ryba
• minóg rzeczny - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, tel.: (58) 683 68 00, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax. (58) 323 32 04, (58) 323 32 03, prot@prot.gda.pl, www.prot.gda.pl
  • Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Długi Targ 28 /29, tel. 58 301 43 55

Jednostki administracyjne:

• Gdańsk (Gdańsk, woj. pomorskie)
• Stegna (nowodworski (pomorskie), woj. pomorskie)