Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Miasteckie Jeziora Lobeliowe

Kod obszaru:

PLH220041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1372,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w północnej Polsce, na terenie Puszczy Słupskiej. Obszar obejmuje cztery dobrze zachowane jeziora lobeliowe - siedliska cenne dla zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Jeziora te charakteryzują się przejrzystą woda o kwaśnym odczynie, ubogą w biogeniczne substancje oraz piaszczystym dnem. Jeziora lobeliowe są bardzo rzadko spotykane na terenie Polski i mają duże znaczenie dla zachowania zasobów przyrodniczych w skali Europy. Nazwa jezior pochodzi od rosnącej na ich dnie lobelii jeziornej. W zbiornikach tych występują rzadkie rośliny takie jak: poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa oraz elisma wodna - gatunek cenny z europejskiego punktu widzenia. Jeziora te otoczone są kwaśnymi buczynami, które zaliczane są do ważnych dla Europy siedlisk przyrodniczych. Na terenie ostoi występują również wiele małych śródleśnych oczek wodnych oraz typowe dla Pojezierza Bytowskiego tzw. torfowiska kotłowe. Spośród ważnych dla Europy zwierząt występują tu: żuraw, dzięcioł czarny i muchołówka mała.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się niedaleko Miastka leżącego na trasie ze Słupska do Szczecinka. Do Miastka można dotrzeć pociągiem ze Słupska i Szczecinka oraz komunikacją PKS ze Słupska, Koszalina i Gdańska. W sąsiedztwie ostoi po jej zachodniej stronie znajdują się wsie: Dretynek, Lubkowo i Węgorzynko, do których można dotrzeć komunikacja PKS z Miastka. Na nocleg można zatrzymać się w jednym z hoteli lub pensjonatów w Miastku lub Bytowie. W Miastku funkcjonuje również Sezonowe Schronisko PTSM. Okolice Miastka są terenami typowo wypoczynkowymi. Ośrodki wczasowe położone są nad jeziorami w Świeszynie i Bobięcinie. Niedaleko ostoi znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych np. w Węgorzynku, Trzcinnie lub Przęsinie. W Miastku można się zatrzymać na posiłek w jednej z kilku restauracji lub barów. Okolice ostoi można uprawiać zarówno wędrówki piesze i rowerowe, kajakarstwo, żeglarstwo, jak i wędkarstwo. W okolicy przebiega szereg znakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz rowerowych m.in. biegnący przez ostoję niebieski szlak Krainy Lasów i Jezior biegnący. Niedaleko ostoi przebiega również trasa rowerowa Szlak Zwiniętych Torów biegnąca częściowo po dawnej trasie kolejowej łączącej Miastko z Bytowem. W okolicy znajdują się również dwa szlaki kajakowe: rzeką Wieprzą i rzeką Studnicą. W Bytomiu warto zwiedzić pokrzyżacki zamek z przełomu XIV i XV wieku. Natomiast w Miastku można zobaczyć samolot mig-21, na którym ćwiczył polski kosmonauta - Mirosław Hermaszewski. Na terenie powiatu bytowskiego corocznie w czerwcu odbywa się Rajd Kaszubski po Ziemi Bytowskiej, natomiast w lipcu w Miastku można podziwiać Zlot Motocykli i Pojazdów Dziwnych. Informacji turystycznej udziela Punkt IT w Miastku w MGOK.

Zagrożenia:

Jeziora nie są bezpośrednio zagrożone. Niekorzystny wpływ na stan jezior mogą mieć ewentualny spływy z pobliskich pól oraz niewłaściwa gospodarka leśna w zlewniach.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Kamień - rezerwat przyrody
• Jezioro Orle - rezerwat przyrody
• Jezioro Smołowe - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka mała - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku: Nadleśnictwo Szczecinek, Nadleśnictwo Miastko, Nadleśnictwo Dretyń Stowarzyszenie Zielone Pomorze Instytut Biologii i Ochrony Środowiska PAP w Słupsku Klub Przyrodników, Świebodzin Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Jednostki administracyjne:

• Miastko (bytowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska