Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Krasne

Kod obszaru:

PLH220035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

95,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w Borach Tucholskich, w głębokiej rynnie polodowcowej, na wysokości 140 - 150 m npm. Obejmuje bezodpływowe, niewielkie (28 ha) i płytkie (maks. 5,5 m) jezioro lobeliowe (wody zajmują 27,33% powierzchni obszaru), o słabo rozwiniętej linii brzegowej i czystej, bardzo kwaśnej (pH 4,44) ale dobrze natlenionej wodzie. Należy do zbiorników oligotroficznych (skąpożywnych). Rosną w nim rzadkie rośliny reliktowe: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa, jeżogłówka pokrewna oraz wiele innych, w tym 1 gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - elisma wodna. Wokół jeziora występują fragmenty pła torfowcowego oraz brzeziny bagiennej (5,26% powierzchni ostoi) i torfowisk przejściowych (1,06%) położone wśród sosnowych borów świeżych, różnego wieku (66,35%). W przeszłości brzezina została zmeliorowana i dziś są to niewielkie fragmenty dość dobrze zachowane. Występujące tu 4 siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej zajmują ponad 30 % obszaru.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Jezioro Krasne leży ok. 2,5 km za Nową Wsią i najlepiej dojechać tam koleją z Człuchowa lub Miastka. Z Przechlewa - również stacja na tej linii - prowadzi droga lokalna 6 km na wschód do Sąpolna, a następnie ku północy do Nowej Wsi. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment Borów Tucholskich (19 096,5 ha; 1981) i rezerwatu przyrody Jezioro Krasne (28 ha; 1976). Bory Tucholskie są regionem o dużych walorach rekreacyjnych ze względu na występujące tu licznie czyste jeziora i lasy. Turyści mogą korzystać z noclegów w ośrodkach wypoczynkowych i w gospodarstwach agroturystycznych np. w Nowej Wsi http://www.przechlewo.pl/turystyka.html), Lipczynku http://www.region.jerk.pl/ekolaczka/gornabrda/koczala.htm) . W okolicy warto zwiedzić skansen Kaszubski we Wdzydzach (kręgi kamienne) Drogę Krzyżową w Wielu, zamek w Człuchowie, zamek i muzeum w Chojnicach.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: gospodarka leśna prowadzona bez uwzględnienia wymagań ochronnych, a w szczególności zręby zupełne (tartak w Nowej Wsi.), a także dopływ biogenów z terenu zlewni i użytkowanie rekreacyjne (kąpiele).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• jeziora lobeliowe
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk tel. (58) 683 68 00, fax (58) 683 68 03 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://gdansk.rdos.gov.pl/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Urząd Gminy Przechlewo Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody w Gdańsku Uniwersytet Gdański Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Jednostki administracyjne:

• Przechlewo (człuchowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska