Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Stropnej

Kod obszaru:

PLH220037

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

963,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Dolina rzeki Stropnej, od źródeł koło Półczna (jezioro Glinowskie) aż po strefę ujściową koło Jamna (jezioro Żukowskie), z fragmentem rzeki Słupi. Obszar doliny Stropnej obejmuje szereg ważnych i cennych siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej (łącznie 13 typów). Podmokłe łąki i jeziora są ważnym biotopem dla cennej fauny. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje:
 - wyjątkowo dobrze zachowane i użytkowane do dziś łąki w pełnym spektrum zróżnicowania, z liczną populacją storczyków i innych roślin;
 - różne typy jezior, które są ważnym biotopem dla cennych ptaków wodno-błotnych;
 - unikatowy krajobraz rynny polodowcowej w krajobrazie rolniczym z rozległymi obszarami wytopiskowymi
- krajobraz charakterystyczny dla Pojezierza Kartuskiego;
- jako obszar, na którym realizowany jest projekt aktywnej ochrony podmokłych łąk i torfowisk na wzór programów rolno-środowiskowych, finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Obszar Doliny Stropnej wyróżnia się dodatkowo pod względem krajobrazowym i kulturowym. W szczególności na uwagę zasługuje malowniczy krajobraz doliny. Charakterystyczną cechą rzeźby terenu jest głęboka rynna polodowcowa w krajobrazie rolniczym, której spadki terenu wykorzystuje rzeka Stropna. Rynna ma szerokość ok. 1,5-2 km i odznacza się bardzo stromymi zboczami oraz nierównym dnem. Znaczne deniwelacje terenu, duże nachylenie zboczy i charakter substratu glebowego (piaski i żwiry wodnolodowcowe) są przyczyną licznych bocznych wąwozów, powstałych w wyniku procesów erozyjnych. Bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu wzbogacają dodatkowo rozległe formy wytopiskowe w okolicach Parchowa wypełnione torfem i osadami jeziornymi.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliższa stacja PKP znajduje się w miejscowości Lipusz (około 20km od Parchowa). W Parchowie można dostać nocleg. Warto zobaczyć malowniczą dolinę Stropnej oraz sąsiednie obszary Natura 2000 np. jeziorka Chośnickie lub Dolina Słupi.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Do istotnych zagrożeń w dolinie Stropnej należy:
- zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia łąk świeżych, łąk wilgotnych i torfowisk mechowiskowych,
- próby zagospodarowania turystycznego jezior,
- hodowla ryb łososiowatych w obrębie źródlisk i mniejszych dopływów.
Wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy różnych fragmentów doliny rzecznej i powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• gąsiorek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• ciosa - ryba
• minóg strumieniowy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Gdańsk

Jednostki administracyjne:

• Lipusz (kościerski, woj. pomorskie)
• Parchowo (bytowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska