Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Barucickie

Kod obszaru:

PLH160009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4394,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks lasu mieszanego przylegający do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów. Las rośnie na podłożu glin zwałowych i piasków wodnolodowcowych. Leży na wysokości średnio 140 m n.p.m. iglaste zajmują 39% powierzchni, liściaste – 21%, lasy mieszane – 35%, łąki – 3%, pola - 1%, wody – 1%.

Jest to najstarszy w województwie opolskim (do 400 lat w rezerwacie Lubsza) drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców (m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz), kluczowy dla zachowania stanowisk jelonka i kozioroga.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i pociągiem. Można tam dojechać drogą Namysłów – Brzeg do miejscowości Rogalice i stąd do ostoi droga lokalną lub koleją relacji Opole – Namysłów do stacji Rogalice.

Turystyka krajoznawcza:

Warto zwiedzić zabytki kultury Brzegu:

 • Zamek Piastów Śląskich - zwany Śląskim Wawelem - wzniesiony na miejscu gotyckiego zamku warownego. Obiekt mieści Muzeum Piastów Śląskich. Wśród zbiorów muzeum znajdują się m.in. sarkofagi książąt legnicko-brzeskich oraz jedyny w Polsce zachowany w całości średniowieczny łuk myśliwski (XIV w.), odnaleziony podczas wykopalisk na ul. Mlecznej w Brzegu.
 • Kościół zamkowy św. Jadwigi - prezbiterium dawnego kościoła kolegiackiego wybudowanego w XIV w., przebudowywanego w XVI w. na mauzoleum legnicko-brzeskiej linii Piastów.
 • Kościół św. Mikołaja - gotycka trzynawowa bazylika, wzniesiona w latach 1370 - 1417 w miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego.
 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego -jednonawowy kościół barokowy, wzniesiony na miejscu zburzonego w 1545 r. klasztoru i kościoła dominikanów.
 • Ratusz - renesansowy, dzieło Jakuba Parra i Bernarda Niurona z lat 1570 - 1577, wybudowany w miejscu spalonego w 1569 r. ratusza gotyckiego.
 • Gimnazjum Piastowskie - dawne Gymnasium Illustre Bregense, wybudowane w latach 1564 - 1596 przez Jakuba Parra, zniszczone w 1741 r., kilkakrotnie przebudowywane.
 • Pomnik św. Trójcy - ufundowany w 1731 r. przez budowniczego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Jana Krzysztofa Melchera z Prudnika - prawdopodobnie dzieło Karola Schleina z Nysy.
 • Brama Odrzańska - fragment dawnych renesansowych fortyfikacji miejskich, wybudowana w 1595 r. przez Bernarda Niurona, przeniesiona do Parku Nadodrzańskiego w 1895 r.
 • Zabytki materialne kultury żydowskiej - cmentarz przy ul. ks. K. Makarskiego oraz budynek dawnej synagogi (róg ul. Długiej i Jagiełły).
 • Stalowy most kratownicowy na Odrze z 1891 r., przeniesiony do Brzegu w 1954 r. z miejscowości Fordon k. Bydgoszczy.
 • Na szczególna uwagę zasługuje najstarszy zabytek w Brzegu - kościół (minorytów) p.w. św. Piotra i Pawła, pochodzą z 1285 roku. kosciolminorytow.webpark.pl

Turyści korzystają z bazy hotelowej w Brzegu oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem jest niewłaściwa gospodarka leśna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Stobrawski Park Krajobrazowy (52 636 ha; 1999) - rezerwat leśny
• Lubsza (15,58 ha; 1957) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel: (77) 44-72-320 fax: (77) 44-72-335, e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, www.opole.rdos.gov.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel./fax: (77) 44 12 522, mail: info@orot.pl, www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów, www.namyslow.pl

Jednostki administracyjne:

• Brzeg (brzeski (opolskie), woj. opolskie)