Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góry Opawskie

Kod obszaru:

PLH160007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5583,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w rejonie opolskim, jest to najbardziej na wschód wysunięty fragment polskich Sudetów. Góry Opawskie obejmują kilka rozczłonkowanych masywów o urozmaiconych stokach. Występują tu strome zbocza i kopulaste szczyty, liczne formy skalne i groty. Zachodnia granica pasma znajduje się koło miejscowości Głuchołazy. Do najwyższych szczytów należą Biskupia Kopa (najwyższa w Polsce 890 m n.p.m.) oraz Studnicky Wierch (najwyższy w Czechach - 992 m n.p.m.). Pasmo powoli opada ku wschodowi, kończąc się na wzniesieniu Gajna (362 m n.p.m.) koło Prudnika. Są to niewielkie (długości ok. 20 km), ale bardzo malownicze góry. Większa ich część znajduje się po stronie czeskiej, skąd wypływa rzeka Opava, od której wzięła się polska nazwa (w Czechach Góry Opawskie to Zlatohorska Vrchovina).

Góry Opawskie porośnięte są bukowymi lasami, Są atrakcyjne krajobrazowo, cenne przyrodniczo i dobrze zagospodarowane. Na obszarze tym stwierdzono występowanie 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Wśród nich, największą przestrzeń tworzą kompleksy leśne grądów i buczyn. Ponadto teren zajmują ekstensywnie użytkowane łąki, pola uprawne, a także alkaliczne (o właściwościach zasadowych) torfowiska niskie i charakterystyczna roślinność szczelin skalnych. Jaskinie nie zostały udostępnione do zwiedzania. Góry Opawskie stanowią również cenną ostoję zwierząt, zwłaszcza ptaków (liczne gatunki lęgowe) i nietoperzy (podkowiec mały, nocek duży - rzadkie i zagrożone gatunki chronione dyrektywą siedliskową).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Popularną miejscowością turystyczną, stanowiącą ważny punkt wypadowy w Góry Opawskie, jest miasteczko Głuchołazy. Dojazd nie sprawia większego kłopotu - do Głuchołaz można dotrzeć PKS lub samochodem przez Prudnik lub Nysę. Samochodem można tam dojechać drogą Nysa – Głuchołazy, 6 km na południe od Nysy, i za miejscowością Przyłęk skręcić na południowy zachód w drogę lokalna do wsi Sławniowice oraz Burgrabice.

Turyści korzystają z bazy hotelowej i ośrodków wypoczynkowych w Głuchołazach oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Jednym z najistotniejszych walorów turystycznych gminy Głuchołazy są jej walory krajobrazowe i przyrodnicze. Na piękny krajobraz okolicy składają się przede wszystkim znajdujące się tutaj wzniesienia tworzące Góry Opawskie Na wyższym z nich jest Biskupia Kopa (889 m. n.p.m.), z której rozciąga się przepiękny widok z jednej strony na okolice Głuchołaz i znajdujące się niedaleko Jezioro Nyskie i Otmuchowskie, a z drugiej strony, na wyższe, leżące już w Republice Czeskiej Góry Jeseniki z najwyższym szczytem Praded. (1492 m. n.p.m.).

Innymi krajobrazowo atrakcyjnymi miejscami są np.:

  • Dolina Złotego Potoku, która między Jarnołtówkiem a Pokrzywną znacznie się zwęża, tworząc malowniczy przełom na długości ok. 4 km,
  • Dolina Bystrego Potoku o długości ok. 4 km, ostro i malowniczo wcinająca się w zbocze Biskupiej Kopy,
  • Przełom rzeki Białej Głuchołaskiej o długości ok. 2,5 km.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne

W obrębie Góry Parkowej (Góra Chrobrego) znajduje się łącznie ok. 20 km oznakowanych szlaków turystycznych pieszych. Znaczone są one trzema kolorami: niebieskim, żółtym i czerwonym. Wszystkie trzy szlaki biorą swój początek w części zdrojowej miasta na Placu pod Amorkiem, gdzie dwa z nich (żółty i niebieski) kończą się zamykając kilkukilometrowe pętle. Szlak czerwony natomiast biegnie przez dwa szczyty Góry Parkowej - Przednią Kopę i Tylną Kopę do Jarnołtówka i dalej przez Biskupią Kopę aż do Prudnika.

Szlaki rowerowe

  • Trasa rowerowa Gór Opawskich: Składa się z dwóch odcinków tworzących 40 kilometrową trasę biegnącą przez najciekawsze miejsca Gór Opawskich. Centralnym punktem trasy jest plac z Amorkiem w części zdrojowej Głuchołaz, gdzie przewidziane jest ustawienie tablicy ze schematem całej trasy oraz zorganizowanie "parkingu rowerowego". Trasa ta stanowi oś główną wszystkich tras rowerowych planowanych do oznakowania na terenie gminy Głuchołazy. Od niej będą się rozpoczynać trasy dla rowerów górskich wyznaczone w obrębie Góry Parkowej oraz Biskupiej Kopy jak również trasa do Jeziora Nyskiego:
  • Trasa do Jeziora Nyskiego (ok. 20 km): Głuchołazy - Gierałcice - Biskupów - Łączki (rezerwat przyrody) - Koperniki - Jezioro Nyskie – Nysa
  • Trasa Masywem Góry Parkowej (ok. 15 km): Głuchołazy - Góra Parkowa 577 m n.p.m. (Schroniska - Kaplica św. Anny) - Podlesie - Konradów (przejście graniczne) – Głuchołazy
  • Trasa Przełomem Złotego Potoku (ok. 23 km): Pokrzywna (kąpielisko) - Kopa Biskupia 889 m n.p.m. (Schronisko turystyczne, przejście graniczne) - Jarnołtówek (kopalnia Łupka) - Góra Olszak 453 m n.p.m. (Żabie Oczko) - Pokrzywna

Zagrożenia:

  • presja turystyczna,
  • rozrost zabudowy,
  • zanieczyszczenia wód i powietrza.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Gór Opawskich - rezerwat leśny
• Cicha Dolina - rezerwat leśny
• Las Bukowy - rezerwat leśny
• Nad Białką - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• mopek - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel: (77) 44-72-320 fax: (77) 44-72-335, e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, www.opole.rdos.gov.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel./fax: (77) 44 12 522, email: info@orot.pl, www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów, www.namyslow.pl

Jednostki administracyjne:

• Lubrza (prudnicki) (prudnicki, woj. opolskie)
• Głuchołazy (nyski, woj. opolskie)