Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ujście Ilanki

Kod obszaru:

PLH080015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

908,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje przyujściowy odcinek doliny Ilanki. Jest to fragment dobrze zachowanej, naturalnej i renaturalizującej się doliny niewielkiej rzeki. Rzeka meandruje tu wśród niskich torfowisk, często z ruchomym pło oraz porzuconych, szybko zarastających łąk i renaturyzujących się lasów łęgowych, miejscami przechodzących w olsy. Występują tu jedne z najlepiej w województwie wykształconych i zachowanych płatów łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-olszowych. Obszar podmokły, z mozaiką mozgowisk, szuwarów turzycowych, zarośli łęgowych, starorzeczy. Na stromych zboczach doliny wykształciła się roślinność umiarkowanie ciepłolubna. Stwierdzono w obszarze 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 50% powierzchni.

Obserwowano tu również występowanie 7 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy. Znajdują się tu, najliczniejsze w zachodniej Polsce, stanowiska żółwia błotnego, a na obrzeżach obszaru - gniewosza plamistego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Krosno Odrzańskie – Słubice, skręcając około 12 km przed Słubicami w drogę lokalną na zachód do miejscowości Kunice. Najbliżej położona stacja PKP znajduje się w Słubicach.

Obszar położony wśród pól i lasów, okolice atrakcyjne dla turystyki pieszej. Rzeka Ilanka nadaje się również do spływów kajakowych (szczegóły: http://www.obra.pl/), najcenniejsze fragmenty obszaru dostępne są właściwie jedynie z wody.

Turystyka krajoznawcza:

Rybocice

 • 3 km od Słubic położone sa Rybocice. Znajduje się tutaj kościół z XV w . pierwotnie gotycki, później przebudowany (1774r.) w stylu barokowym, cmentarz (przykościelny) XV w. i z poł. XIX w.

Drzecin

 • Znajdują się tutaj ruiny kościoła - mur. z XVI, XVIII i XX w.

Kunowice

 • Położone na skraju Puszczy Rzepińskiej, w jej okolicach 12 sierpnia 1759 r. stoczono jedną z największych bitew wojny siedmioletniej (1756- 1763), w której wojska rosyjsko - austryjackie zwyciężyły wojska pruskie po wodza Fryderyka Wielkiego. Podczas ostatniej wojny toczono tu zacięte boje, zginęło wielu żołnierzy i oficerów rosyjskiego korpusu pancernego. Aby upamiętnić te zmagania postawiono w 1945 r. pomnik - czołg z tablica pamiątkową .
 • W miejsce zrujnowanego kościoła z XV - XVI w. wybudowano nowy w 1985 r.

Golice

 • Pierwszą wzmiankę o wsi datuje się na rok 1317, była wtedy własnością biskupów lubuskich. We wsi znajduje się kościół późnogotycki pw. Podwyższenia Krzyża Św. z poł. XV w., którego szczyt wschodni ozdobiony jest ostrołukowymi blendami. Wejście do wieży zdobi ostrołukowy portal z dekoracją ceramiczną. Znajduje się tu cmentarz zabytkowy (przykościelny) z poł. XVIII w. oraz domy nr 16, 19 z przełomu XIX/XX w., nr 23 z 2 poł. XIX w.

Lisów

 • Był w XV w. posiadłością Jannitów z Łagowa. Znajduje się tutaj kościół fil. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z XV w., rozbudowany o transept z XIX w. Poważnie zniszczony w okresie wojny, odbudowany w 1962 r. dom nr. 22 o konstrukcji szkieletowej z XVIII w. częściowo obmurowany i podmurowany kamieniem, z podcieniem narożnym i wozownicą. Domy nr 22, 28, 34 i stodoła przy domu nr 34 są ujęte w rejestrze zabytków gminy Słubice.

Prawidło

 • Dworek nr 28, w którym mur zbudowano w I ćw. XX w.

Nowy Lubusz

 • Wieś położona na prawym brzegu Odry. Na przeciwległym brzegu po Niemieckiej stronie leży Lebus - wczesnośredniowieczny gród obronny, w X - XII w. centrum ziemi lubuskiej. W Nowym Lubuszu znajduje się cmentarz zabytkowy z poł. XIX w.
 • W okolicy znajdują się tez przebadane stanowiska archeologiczne, pozostałości po osadzie produkcyjnym z okresu rzymskiego.

Stare Biskupice

 • Znajduje się tutaj kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia, mur. , poch. z XIX w. i cmentarz (przykościelny) poł. XIX w.

Turystyka aktywna:

 • spływy kajakowe: Odra - Pliszka - Ilanka

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zalesianie przestrzeni otwartej, eksploatacja złóż żwiru i plany jej rozszerzenia, plany budowy zbiornika zaporowego, wycinanie lasów łęgowych.

Wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy różnych fragmentów doliny rzecznej powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rozległe Bagna nad Ilanką - rezerwat leśny
• Dolina Ilanki - rezerwat leśny
• Słubicka Dolina Odry - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• żółw błotny - gad
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• piskorz - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• boleń - ryba
• koza - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Słubice (słubicki, woj. lubuskie)
• Cybinka (słubicki, woj. lubuskie)