Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęgi Słubickie

Kod obszaru:

PLH080013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

825,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w pobliżu Słubic, składa się z dwóch części położonych na północ i na południe od miasta; obejmuje tereny zalewowe Odry. W części północnej, w obrębie międzywala szerokiego w tym miejscu na ponad kilometr, znajdują się ekstensywnie użytkowane pastwiska i łąki o powierzchni około 200 ha, zaś część południowa zajęta jest przez lasy łęgowe. Łęgi na południe od miasta są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentów lasów łęgowych wciąż podlegających regularnym zalewom. Na północ od Słubic, między Odrą a wałem przeciwpowodziowym zachowały się fragmenty regularnie zalewanych błoni nadrzecznych (mozaika szuwarów mozgowych, starorzeczy, kęp łęgu wiązowego i wierzbowego), a za wałem - płaty silnie grądowiejących, lecz wciąż jeszcze cennych lasów liściastych o łęgowej genezie. Są tu jedyne, zachowane po polskiej stronie granicy, fragmenty łęgów wiązowo-jesionowych na całym odcinku doliny Odry, poniżej Słubic aż do ujścia rzeki.
Występuje co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie lęgowym występuje tu co najmniej 1% populacji krajowej dzięcioła średniego.
Zbiorowiska łąk i pastwisk zalewowych w dolinie stanowią element typowy dla pólnaturalnego krajobrazu doliny wielkiej rzeki, tu jednak kompleksowo wykształcony i dobrze zachowany. W sumie stwierdzono tu 7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie 84% powierzchni obszaru oraz 3 gatunki zwierząt z Załącznika II tej Dyrektywy.
Występują tu także gatunki prawnie chronione w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Poznań – Słubice, a następnie drogami lokalnymi na północ lub południe od miasta.
Turystyka ekologiczna: atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, kajakowa, rowerowa, kajakowa, konna, myślistwo.
Turystyka krajoznawcza: obszar leży w pobliżu granicy Państwa.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Słubicach oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: z systemu gospodarki łąkowej, zarzucanie wypasu, wycinanie starodrzewi w międzywalu, usuwanie drzew martwych i zamierających, polowania, zanieczyszczenia wody, zmiany reżimu hydrologicznego, ewentualne bezpośrednie zniszczenia przy rozbudowie wałów przeciwpowodziowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• piskorz - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu, Klub Przyrodników; WZR woj. Lubuskiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk.

Jednostki administracyjne:

• Słubice (słubicki, woj. lubuskie)