Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy Przemkowskie

Kod obszaru:

PLB020003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4605,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje dwa kompleksy stawów o łącznej powierzchni 948 ha. Leży na wysokości 150 m npm. Otaczają je łęgi jesionowo-olszowe oraz wilgotne łąki ze skupiskami wierzbowych zarośli. Brzegi stawów porastają szuwary, zajmujące 6% ich powierzchni. Stawy, bagna oraz otaczające je lasy w dolinie rzeki Szprotawy, stanowią cenną ostoję licznych gatunków ptaków. Jest to ważny teren dla migrujących kaczkowatych. W okresie wędrówek stosunkowo duże zagęszczenie osiąga łabędź niemy, cyraneczka, krzyżówka i łyska. Ptaki wodno-błotne na tych obszarach występują w ilościach powyżej 20 tys. osobników.
Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8-9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja leży na granicy województw: częściowo w województwie dolnośląskim, a częściowo w województwie lubuskim. Preferowanym sposobem dotarcia do ostoi, jest dojazd do leżącego na jej skraju Przemkowa. Miejscowość ta ma dobre połączenie komunikacyjne z pobliskimi, dużymi miastami, tj.: Głogowem, Zieloną Górą, Lublinem. Przemków oferuje szeroką bazę noclegowo-gastronomiczną i agroturystyczną. Ostoja leży w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, który dostarcza wielu atrakcji turystycznych. Przez park przebiega wiele szlaków turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych i przyrodniczych. Wyznaczone ścieżki o różnorodnej tematyce prowadzą przez: Stawy Przemkowskie (tematyka: ekosystemy wodno-błotne), lasy okolic Przemkowa (tematyka: ekosystemy lasów liściastych i borów) oraz ruchome wydmy śródlądowe na trasie Przemków-Wilkocin (tematyka: ekosystemy borów i zimowisko nietoperzy). Można również powędrować szlakiem zabytków na trasie Przemków - Prochowice. Koło miejscowości Piotrkowie, na skraju parku krajobrazowego, rośnie słynny dąb "Chrobry" uważany za najstarszy dąb szypułkowy w Polsce. Ziemia przemkowska jest miejscem cyklicznych imprez, jak: w maju - Majówka z ptakami w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, w czerwcu - Dni Przemkowa i ochrony środowiska, we wrześniu - święto Miodu i Wina, a w październiku - święto Wesołego Karpia i święto Pieczonego Barana. Wszelkie informacje turystyczne można uzyskać w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych (oddział Legnica), który sprawuje nadzór nad ostoją Stawy Przemkowskie.

Zagrożenia:

Zarastanie i wypłycanie stawów stanowi poważne zagrożenie dla bytujących na tym obszarze ptaków.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Stawy Przemkowskie - rezerwat przyrody
• Przemkowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Dolina Szprotawki - obszar chronionego krajobrazu
• Przemkowskie Bagno - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zimorodek - ptak
• sowa błotna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk; Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków; UNEP/GRID-Warszawa (GIS data statistics); WZR woj. dolnośląskiego; WZR woj. lubuskiego.

Jednostki administracyjne:

• Gaworzyce (polkowicki, woj. dolnośląskie)
• Przemków (polkowicki, woj. dolnośląskie)
• Niegosławice (żagański, woj. lubuskie)