Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Parczewska

Kod obszaru:

PLH060107

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3591,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w kompleksie Lasów Parczewskich na wysokości 154-160 m n.p.m. i obejmuje równinę (tylko 6 m deniwelacji) w zlewni Tyśmienicy, z podmokłymi obniżeniami torfowisk, łąki towarzyszące ciekom i jeziora (Obradowskie, Czarne Gościnieckie i Kleszczów). Fragmenty doliny Bobrówki - jednego z dopływów Tyśmienicy - zachowały jeszcze naturalny charakter.

Na terenie obszaru stwierdzono 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 10 gatunków zwierząt z Załącznika II DS. Obszar jest fragmentem terytorium watahy wilków składającej się z 4-5 osobników, co stanowi 0,7% populacji krajowej tego gatunku oraz 6,3% populacji woj. lubelskiego. Na łąkach w dolinie Ochożanki znajduje się jedno z największych na Lubelszczyźnie stanowisk rośliny - wielosiłu błękitnego, liczące ponad 1000 osobników.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja leży w północno zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Obszar leży ponad 20 km na południe od Parczewa. Do Parczewa można dojechać komunikacją PKS z Warszawy, Białej Podlaskiej i Lublina. Do ostoi można dojechać drogami Parczew – Sosnowica lub Parczew - Ostrów Lubelski. Dostępność komunikacyjna wszystkich 5 enklaw obszaru jest stosunkowo łatwa, choć ostatnie kilka km należy pokonać drogami leśnymi. Turyści korzystają z bazy noclegowo – gastronomicznej w Parczewie - usługi hotelarskie „Parster”, Dom Noclegowy, ośrodki wypoczynkowe lub z oferty gospodarstw agroturystycznych m.in. w Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Górkach. W Dębowej Kłodzie można zanocować w schronisku młodzieżowym lub w ośrodku wypoczynkowym.

O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze związane z atrakcjami lasu, terenów otwartych i jezior. Rozwinęła się tutaj turystyka piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo, narciarstwo biegowe. Przez Lasy Parczewskie prowadzi kilka pieszych szlaków turystycznych m.in. Szlak Partyzancki (kolor czerwony) i Szlak Leśny (kolor zielony) oraz historyczno - przyrodnicza trasa rowerowa. Na amatorów sportów wodnych i wędkarzy w okolicy ostoi czeka wiele malowniczych jezior i rzeki: Piwonia, Tyśmienica, Zielawa oraz kanał Wieprz-Krzna. Lasy Parczewskie są również wymarzonym miejscem dla grzybiarzy. Przez Parczew przebiega historyczny „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin - Wilno reaktywowany przez Organizację Turystyczną.

Turystyka krajoznawcza – w okolicy warto zwiedzić kościół z XVIII w Ostrowie Lubelskim. Niedaleko ostoi znajduje się Poleski Park Narodowy obejmujący unikalne w skali kraju tereny wodno-torfowiskowe i leśne.

W Parczewie możemy wziąć udział w wielu imprezach m.in. Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych, Dni Parczewa i Parczewska Jesień Kulturalna.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla populacji wilka jest odcięcie swobodnego dopływu osobników z Lasów Sobiborskich oraz z Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Wzrost natężenia ruchu na drogach 88, 12, 17 i 19 może zwiększyć izolację Lasów Parczewskich. Kontakt z populacjami w woj. podlaskim (Lasy Mielnickie, Puszcza Białowieska) jest już niewielki, co może być spowodowane bardzo dużym ruchem samochodów na drodze krajowej nr 2 oraz niską lesistością obszarów na północ od Parczewa. Znacznym zagrożeniem jest także śmiertelność wilków na drogach lokalnych, kłusownictwo na dzikich kopytnych, którego ofiarami padają też wilki oraz niepokojenie w miejscach rozrodu w okresie wychowu młodych.

Dla gatunków zwierząt bytujących w środowiskach wodnych i podmokłych największym zagrożeniem jest osuszanie terenów podmokłych.

Dla gatunków motyli występujących na łąkach jest zaprzestanie ich użytkowania lub zbyt częste ich koszenie.

Istotne zagrożenie stanowi intensyfikacja produkcji rolniczej w dolinie cieku Ochoża (plantacja borówki amerykańskiej) oraz wzrastająca presja zagospodarowania turystycznego wokół jeziora Kleszczów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Obrazowskie - rezerwat leśny
• Lasy Parczewskie - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - rezerwat leśny
• Królowa Droga - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• wilk * - ssak
• żółw błotny - gad
• kumak nizinny - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Chmielna 10;
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4.
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p., 107, Lublin, tel. fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, http://parczew.com
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6, 82 565 59 67, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Rynek Wielki 4, 22-400 Zamość, 84 638 58 06

Jednostki administracyjne:

• Dębowa Kłoda (parczewski, woj. lubelskie)
• Parczew (parczewski, woj. lubelskie)
• Uścimów (lubartowski, woj. lubelskie)