Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Augustowska

Kod obszaru:

PLB200002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

134377,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje zwarty kompleks Puszczy Augustowskiej, leżącej na styku Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Zdecydowaną większość obszaru pokrywają lasy, w głównej mierze iglaste, które w niektórych rejonach zachowały naturalny charakter. Szczególnie dobrze zachowały się tu bory wilgotne i bory bagienne. Występują tu również grądy i olsy. Głównym ciekiem płynącym przez puszczę jest rzeka Wołkuszanka uchodząca do Kanału Augustowskiego. Południowa część ostoi obejmuje Dolinę rzeki Rospudy z jedynym w Polsce stanowiskiem rośliny miodokwiatu krzyżowego. Ok. 5% obszaru stanowią wody śródlądowe, 9% to tereny rolnicze, 2% łąki, a 1% torfowiska, bagna i roślinność brzegów wód. Jest to ostoja ptaków o randze europejskiej, w której odnotowano występowanie 40 gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 18 spośród występujących tu gatunków ptaków znalazło się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Na obszarze ostoi lęgi odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, błotniaka stawowego i łąkowego, bociana czarnego, głuszca, kraski, cietrzewia, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła zielonosiwego, gadożera, kani rudej i czarnej, trzmielojada, orlika krzykliwego, puchacza, włochatki, żurawia i podgorzałki.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najdogodniejszym do zwiedzania tej ostoi środkiem transportu jest własny rower lub samochód. Po puszczy można również poruszać się komunikacją autobusową. Pociągi docierają tylko na zachodni skraj ostoi. Obszar poprzecinany jest siecią znakowanych szlaków pieszych i rowerowych, przygotowano też ścieżki dydaktyczne i edukacyjne np.: w rezerwacie "Kozi Rynek". Istnieje również szlak konny i możliwość uprawiania turystyki wodnej na licznych jeziorach, rzece Raspudzie i Czarnej Hańczy oraz na Kanale Augustowskim, na którym znajduje się wiele oryginalnych śluz (np. "Perkuć", "Paniewo" i "Gorczycń. Warto odwiedzić Mikaszówkę i pobliską Górę Zamkową, a także Sanktuarium w Studziennicznej i Uroczysko Święte Miejsce znajdujące się na północ od Augustowa. Wybór miejsc noclegowych na obszarze ostoi jest bardzo duży, szczególnie w Augustowie i miejscowościach leżących w pobliżu jezior. Funkcjonuje tu również kilkadziesiąt pól namiotowych. Również baza gastronomiczna daje duże możliwości wyboru.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Do podstawowych należy eutrofizacja wód, zarastanie terenów otwartych przez zakrzaczenia i zadrzewienia, będące konsekwencją zaniechania gospodarki łąkarskiej oraz możliwość fragmentacji ostoi przez powstawanie nowych dróg i autostrad.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wigierski Park Narodowy - park narodowy
• Brzozowy Grąd - rezerwat przyrody
• Jezioro Kalejty - rezerwat przyrody
• Kozi Rynek - rezerwat przyrody
• Kukle - rezerwat przyrody
• Kuriańskie Bagno - rezerwat przyrody
• Łempis - rezerwat przyrody
• Mały Borek - rezerwat przyrody
• Perkuć - rezerwat przyrody
• Stara Ruda - rezerwat przyrody
• Starożyn - rezerwat przyrody
• Tobolinka - rezerwat przyrody
• Dolina Biebrzy 1 - obszar chronionego krajobrazu
• Dolina Rospudy - obszar chronionego krajobrazu
• Pojezierze Sejneńskie - obszar chronionego krajobrazu
• Puszcza i Jeziora Augustowskie - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• mewa mała - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orlik grubodzioby - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• perkoz rogaty - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, http://www.rdos.eu, e-mail: biuro@rdos.eu, fax: (085) 74 06 982, tel.: (085) 74 06 981 wew. 10, (085) 74 03 380 wew. 10
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, Białymstok, tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, strona internetowa: http://www.podlaskie.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Jednostki administracyjne:

• Augustów m. (augustowski, woj. podlaskie)
• Augustów (augustowski, woj. podlaskie)
• Lipsk (augustowski, woj. podlaskie)
• Nowinka (augustowski, woj. podlaskie)
• Płaska (augustowski, woj. podlaskie)
• Sztabin (augustowski, woj. podlaskie)
• Giby (sejneński, woj. podlaskie)
• Krasnopol (sejneński, woj. podlaskie)
• Sejny (sejneński, woj. podlaskie)
• Raczki (suwalski, woj. podlaskie)
• Suwałki m. (Suwałki, woj. podlaskie)
• Szypliszki (suwalski, woj. podlaskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska