Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dobużek

Kod obszaru:

PLH060039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

199,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni blisko 200 ha położony na wysokości od 196 do 232 m n.p.m. obejmuje prawe zbocze doliny rzeki Huczwy porośnięte roślinnością kserotermiczną, ze stanowiskiem żmijowca czerwonego (jedno z dwóch w kraju objęte jest corocznym monitoringiem) i rzadkiej w regionie wyki grochowatej. Dno doliny zajęte jest przez ekstensywnie użytkowane łąki kośne i ziołorośla z miejscami lęgowymi derkaczy występujących tu w wysokim zagęszczeniu. W obszarze stwierdzono występowanie 3 siedlisk przyrodniczych załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W 1986 r. wykryto tu także stanowisko tchórza stepowego obecnie nie potwierdzone. Dodatkowo, na łąkach stwierdzono bardzo wysokie zagęszczenie lęgowych derkaczy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Łaszczów:
Święto Kalafiorów i Brokułów, dożynki, święto sportu powiatu tomaszowskiego. Na uwagę zasługuje ciekawy budynek nieczynnego już kina Strumyk oraz specyficzny żółty budynek w łaszczowskim rynku. Mieszkała tu liczna ludność żydowska. W miasteczku możemy obecnie zobaczyć resztki budynków należących do żydowskiej gminy wyznaniowej. Są to bożnica i dom kahalny.
PTTK oddział we Włodawie
Do obszaru można dojechać komunikacją PKS z Tomaszowa Lubelskiego, drogą nr 852 do Łaszczowa, a następnie droga lokalną wzdłuż zachodniego brzegu Huczwy do wsi Muratyn. W miejscowości Dobużek znajduje się dwór z XVII w. rozbudowany w wieku XIX, spiżarnia, kuźnia oraz figura NMP. Z dawnego parku pozostał tylko fragment alei lipowej. Zbocze jest chronione jako rezerwat stepowy Skarpa Dobużańska (5,07 ha; 1989). Łąki są projektowanym użytkiem ekologicznym. Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach (Tomaszów Lubelski) oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem jest zarówno intensyfikacja (nawożenie i stosowanie pestycydów) i zmniejszenie (sukcesja roślinności zaroślowej) intensywności użytkowania rolniczego obszaru.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skarpa Dobużańska - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• kumak nizinny - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Instytut Biologii UMCS Lublin Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, Lublin Oddział PTTK w Lublinie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 http://www.lublin.rdos.gov.pl Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Urząd Gminy Łaszczów ul. Chopina 14, 22-650, Łaszczów http://www.laszczow.pl/ PTTK oddział we Włodawie ul. Żołnierzy WIN 25, 22-200 Włodawa

Jednostki administracyjne:

• Łaszczów (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Tyszowce (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)