Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Cyprianka

Kod obszaru:

PLH040013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

109,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zespół torfianek (wyrobisk potorfowych) i naturalnych dystroficznych zbiorników wodnych. W jego skład wchodzą dwa typy zbiorników wodnych. Pierwszy z nich to dystroficzny zbiornik o długości około 150 m, szerokości około 100 m i głębokości 1 m, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Cyprianka - Rachcin oraz zespół znacznie większych, dystroficznych jeziorek stanowiących północno-zachodnią część obszaru, położonych w pobliżu wsi Bednarka. Drugi typ stanowi rozległy kompleks dołów potorfowych położonych na mierzącym około 1,5 km długości torfowisku niskim, leżącym pomiędzy wsiami Cyprianka i Zapusty. Powstały one w efekcie maszynowej eksploatacji pokładów torfu.

Roślinność wodna pierwszego typu zbiorników składa się przede wszystkim z moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis, rdestnicy pływającej Potamogeton natans, rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum i osoki aloesowatej Stratiotes aloides, trzciny pospolitej Phragmites communis, pałki szerokolistnej Typha latifolia, skrzypu błotnego Equisetum limosum. Bezpośrednie otoczenie zbiorników stanowią zbiorowiska łozowe przechodzące w bagienny bór sosnowy. Roślinność kompleksu dołów potorfowych zdominowana jest przez zbiorowiska roślinne z, wśród których przeważają zespoły moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis oraz rdestnicy pływającej Potametum natantis graniczące od strony lądu z płatami zespołów grążela żółtego i grzybieni białych Nuphareto-Nymphaeetum albae oraz pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae. W najpłytszych partiach zbiorników obficie występuje skrzyp bagienny. Roślinność lądową w zdecydowanej większości stanowią zarośla wierzbowe Salicetum pentandro-cinereae. Zbiorniki wodne położone na opisywanym obszarze stanowią jedyne znane obecnie siedlisko ryby - strzebli błotnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to największa znana obecnie populacja tego gatunku w Polsce. Znaczna powierzchnia tutejszych torfianek i dystroficznych jeziorek stanowi gwarancję przetrwania lokalnej populacji strzebli błotnej przez wiele lat.

Populacji strzebli błotnej towarzyszy również liczna populacja skarłowaciałego karasia Carassius carassius m. humilis.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest na północny zachód od wsi Cyprianka. Można tam dojechać drogą krajową numer 67. Można także dojechać autobusem lub komunikacją PKP do Włocławka. Stamtąd autobusem w kierunku Lipna.

Bliskość miejscowości Lipno oraz Włocławek zapewnia bogatą i różnorodną bazę gastronomiczną i noclegową.

Gmina Bobrowniki znajduje się na terenie strefy chronionego krajobrazu oraz w strefie "C" Uzdrowiska Ciechocinek. Pod względem geograficzno przyrodniczym gmina położona jest na skraju Pojezierza Dobrzyńskiego, natomiast geomorfologicznie w strefie stykowej Kotliny Włocławskiej i Wysoczyzny Dobrzyńskiej, z czego wynika malowniczość ukształtowania terenu, obfitującego w liczne miejsca i panoramy widokowe na rzekę Wisłę, jak i na jej lewy "kujawski" brzeg z miastami: Włocławek i Nieszawa.

Malownicze położenie oraz duże powierzchnie leśne (47,7% powierzchni gminy) i wodne - rzeki: Wisła, Gryska, Grabinianka i jezioro Brzeźno stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki, sportów wodnych i wędkarstwa.

Jednym z interesujących miejsc jest ceglany zamek, założony na planie czworoboku z wieżą we wschodnim narożu, powstał nad brzegiem Wisły w końcu XIV w. zbudowany przez Krzyżaków, którzy kupili Bobrowniki w 1392 r. Mimo pełnienia w następnych wiekach funkcji siedziby starostów grodowych, nie został nigdy w pełni odbudowany i w XVIII w. był już ruiną. Częściowa rozbiórka w XIX w. i postępująca dewastacja w kolejnym stuleciu, pozostawiły niewielkie fragmenty murów z częścią cylindrycznej wieży.

Zagrożenia:

  • Potencjalne zmiany sukcesyjne, powodujące wypłycanie i lądowacenie zbiorników
  • Zbyt intensywne wędkarstwo

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tel.: (52) 518-18-01, fax.: (52) 518-18-02, sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, tel./fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Fabianki (włocławski, woj. kujawsko-pomorskie)
• Bobrowniki (lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska