Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kopalnie w Złotym Stoku (dawniej Wąwóz Złotego Potoku koło Złotego Stoku)

Kod obszaru:

PLH020007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

170,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje wąską dolinkę cieku, w której występuje 5 typów siedlisk wymienionych w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 50% obszaru. Najważniejsze zbiorowiska - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach - występują w 2 płatach na powierzchni 6,6 ha. Pozostałą część zajmują, zmienione w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej, kwaśne zbiorowiska dąbrów i buczyn. Występują tu 4 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek Bechsteina, nocek duży oraz inne, ważne gatunki ssaków: mroczek późny, popielica, nocek rudy, nocek wąsatek, nocek Natterera, gacek brunatny i płazów: ropucha zielona, żaba wodna, traszka górska, traszka zwyczajna. Zimuje tu od 100 do 150 osobników nietoperzy. Poza tym stwierdzono tu rzadkie i chronione gatunki roślin: dziewięćsił bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, goryczuszka (goryczka) gorzkawa, goryczuszka (goryczka) orzęsiona, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, storczyk męski, fiołek wyniosły.

Sztolnie w Złotym Stoku są wyrobiskami po dawnej kopalni złota i arsenu. Jest to zespół kilkunastu obiektów, z których dwa są udostępnione do zwiedzania.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony na południe od Złotego Stoku. Do miasta można dojechać koleją z Kamieńca Ząbkowickiego lub indywidualnie drogą nr 408 Kłodzko - Nysa.

Złoty Stok to miasto z ponad 1000 letnią historią górnictwa złota. W XV wieku miasto otrzymuje prawa miasta górniczego, herb i sztandar. Rozkwit górnictwa złota, a tym samym i miasta przypada na XVI wiek. Wybudowano mennicę, w której bito srebrne grosze i złote dukaty.

W mieście wyznaczono:

 • Istniejące zabytki związane ściśle z dziejami wydobycia i obróbki złota wyeksponowane są na MIEJSKIEJ TRASIE TURYSTYCZNEJ.
 • Z historią górnictwa połączoną ze zwiedzaniem podziemnych wyrobisk zapoznamy się w udostępnionej zwiedzającym KOPALNI ZŁOTA. To podziemne Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota i trasa w sztolni "Czarnej", w której można zobaczyć 10 metrowy podziemny wodospad. W niedalekiej przyszłości właściciele muzeum planują udostępnienie dalszych chodników i przygotowanie spływu łodziami po fragmentach zalanych. W muzeum eksponowane są pamiątki związane z eksploatacją i przeróbką hutniczą rud złota i arsenu. Więcej informacji na: www.kopalniazlota.pl
 • trasa spacerowa ZŁOTA ŚCIEŻKA - śladami górnictwa i hutnictwa pośród urzekającej przyrody Gór Złotych.

Turystyka aktywna:

Szlaki Piesze:

 • Bardo - Złoty Stok - Radochów (zielony),
 • Przełęcz Kłodzka - Bardo - Srebrna Góra - Przełęcz Woliborska (odcinek Europejskiego Szlaku Długodystansowego E3 Atlantyk - Morze Czarne) (niebieski),
 • Srebrna Góra - Przełęcz Woliborska (czerwony),
 • Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka (czerwony),
 • dookoła Srebrnej Góry (żółty),
 • Kamieniec Ząbkowicki - Ożary (niebieski),
 • Ząbkowice Śl. - Przełęcz Tąpadła (zielony),
 • Ząbkowice Śl. - Przełęcz Srebrna (zielony),
 • Ząbkowice Śl. - Henryków - Zakrzowskie Wąwozy (niebieski),
 • Ziębice - Chałupki - Paczków (żółty),
 • Ziębice - Zakrzowskie Wąwozy (czerwony),
 • Błotnica - Złoty Stok - Jawornik Wielki (odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza Świeradów - Paczków) (czerwony),
 • Złoty Stok - Chwalisław - Bystrzyca Kłodzka (czarny).
 • Bardo - Ząbkowice Śląskie - Stolec - Kamieniec Ząbkowicki PKP (żółty)

Ziemia Ząbkowicka to miejsce gdzie znakomicie spędzisz czas na "dwóch kółkach", bez względu na to czy zaczynasz przygodę z rowerem, czy szukasz wymagających, a nawet ekstremalnie trudnych tras MTB. Znajduje się tu ok. 450 km oznakowanych tras rowerowych:

 • EuroVelo 9 - zwany też Szlakiem Bursztynowym (R9) - jeden z 12 paneuropejskich, długodystansowych szlaków rowerowych - EuroVelo 9 z Gdańska do Puli w Chorwacji na długości ok. 40 km przebiega przez teren Ziemi Ząbkowickiej (Grodziszcze - Rudnica - Jemna - Srebrna Góra - Mikołajów - Brzeźnica - Potworów - Przyłęk - Kamieniec Ząbkowicki - Śrem - Topola - Błotnica).
 • Europejski Szlak Cysterski (ER 8) - trasa o długości 45 km zaczyna się w Henrykowie, prowadzi przez Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki, Suszkę, Bardo i Opolnicę. Następnie wkracza na teren powiatu kłodzkiego
 • Trasa "Między Złotem a Srebrem" (odcinek Trasy Podziemnych Atrakcji Euroregionu Glacensis) - szlak rowerowy dł. ok. 45 km. Prowadzi ze Złotego Stoku przez Mąkolno, Ożary, Dzbanów, Przyłęk, Potworów, Brzeźnicę do Srebrnej Góry, a następnie przez Jemną, Kolonię Grodziszcze w kierunku podziemnych atrakcji Gór Sowich.
 • Liczne trasy MTB zostały wytyczone na obszarze, Gór Złotych, Bardzkich i Sowich. Wielkim atutem tych terenów są leśne, szerokie, szutrowe dukty, wcinające się w głębokie jary. Nie brakuje tu również technicznych, krętych, kamienistych odcinków o urozmaiconych profilach.

Jako bazę wypadową proponujemy Ci jedno z trzech "rowerowych miast": Złoty Stok, Bardo bądź Srebrną Górę. Znajdziesz tam noclegi o zróżnicowanym standardzie i dodatkowe atrakcje ściągające na Ziemię Ząbkowicką wielu turystów. Kopalnia Złota i Leśny Park Przygody - Skalisko w Złotym Stoku, malowniczy Przełom Nysy Kłodzkiej w Bardzie i monumentalny zespół fortyfikacji górskich zwanych Twierdzą Srebrnogórską to miejsca, które zawsze warto odwiedzić. Możesz się również zatrzymać w jednym z kilkunastu gospodarstw agroturystycznych znajdujących się w malowniczo położonych górskich wioskach.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się niekontrolowaną turystykę, głównie w okresie zimowym (wspinaczka, narciarstwo) zakłócającą spokój nietoperzy, szczególnie zimujących.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• podkowiec mały - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl
 • Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 71 364 27 58, fax: 71 336 72 89, email: wroclw@dzpk.pl, www.dzpk.pl
 • Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej, ul. Św. Wojciecha 5/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 74 01, e-mail: pcit@zabkowice-powiat.pl

Jednostki administracyjne:

• Złoty Stok (ząbkowicki, woj. dolnośląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska