Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pogórze Przemyskie

Kod obszaru:

PLB180001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

65366,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar ten obejmuje najbardziej wysunięte na zachód fragmenty pogórza Karpat Wschodnich. Są to fragmenty Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego. Pogórze Przemyskie jest najsłabiej zaludnionym i najlepiej zachowanym przyrodniczo fragmentem polskich pogórzy. Minimalna wysokość obszaru to 100 m npm, maksymalna – 616 m npm. Teren ten wyróżnia się naturalnym krajobrazem rusztowego układu grzbietów górskich, poprzecinanych dolinami rzeki Sanu i Wiaru. Wzgórza pokryte są lasami liściastymi - w wyższych partiach dominuje buczyna karpacka, a w niższych przeważają grądy. W dolinach rzecznych występują lasy łęgowe i olszynki karpackie. Pozostałe tereny są uprawiane bądź ugorowane, występują tu też łąki i zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Obszar ten stanowi cenną ostoję ptaków - występuje tu co najmniej 29 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, wśród których dość liczne populacje bociana białego, derkacza, dzięcioła czarnego, gąsiorka, muchołówkę białoszyją. Teren ten zasiedlają również ptaki z Polskiej Czerwonej Księgi, takie jak: bączek, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, puszczyk uralski.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja jest położona w województwie podkarpackim. Do Pogórza Przemyskiego można łatwo dotrzeć drogą krajową nr 28 z Przemyśla, Krosna i Sanoku, w kierunku położonych już na terenie ostoi miejscowości Krasiczyn i Bircza.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). Cenne obiekty przyrodnicze obejmuje Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.
Turystyka krajoznawcza: Warto tu zwiedzić szereg różnorodnych zabytków, w tym o charakterze sakralnym: kościoły zabytkowe w Birczy, Krasiczynie, Rybotyczach i Kalwarii Racławickiej, czy cerkwie w Huwnikach, Olszanach. Wśród zabytków budownictwa typu rezydencyjno-obronnego na szczególną uwagę zasługuje XVI - wieczny zamek w Krasiczynie, zespół pałacowo - parkowy w Birczy oraz pozostałości dworskie w Jaworniku Ruskim i Huwnikach, jak również grodziska z VIII - XII wieku rozmieszczone wzdłuż Sanu i Wiaru.
Turystyka kwalifikowana: Warunki naturalne Pogórza stwarzają doskonałe możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki. Najciekawsze twory przyrodnicze, miejsca krajobrazowe i obiekty kulturowe łączą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Można korzystać z kąpieli w czystych rzekach lub wędkować, a szlak wodny od miejscowości Dynów do Przemyśla stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Natomiast zimą można uprawiać narciarstwo i saneczkarstwo.
W gminach Bircza i Krasiczyn znajdują się ośrodki wypoczynkowe i noclegowe, również można tam skorzystać z oferty agroturystycznej.

Zagrożenia:

Największymi zagrożeniami dla Pogórza Przemyskiego są zanieczyszczenia powietrza i wód oraz naturalna sukcesja roślinności na opuszczonych terenach rolniczych i zalesianie terenów otwartych, co może być zgubne dla ptaków zasiedlających te tereny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Brzoza Czarna w Reczpolu - rezerwat przyrody
• Krępak - rezerwat przyrody
• Przełom Hołubli - rezerwat przyrody
• Reberce - rezerwat przyrody
• Turnica - rezerwat przyrody
• Wilcze - rezerwat przyrody
• Park Krajobrazowy Gór Słonnych - park krajobrazowy
• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - park krajobrazowy
• Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• gadożer - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bączek - ptak
• orzeł przedni - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak
• łęczak - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 tel 0-17 867 19 83 http://esp.tbd.rzeszow.pl/rdos-rzeszow/index.jsp Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów, www.podkarpackie-turystyka.pl www.podkarpackie.travel.pl Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk; Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków; UNEP/GRID-Warszawa (GIS data statistics); WZR woj. podkarpackiego; Departament Ochrony Przyrody MŚ; Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Jednostki administracyjne:

• Ustrzyki Dolne (bieszczadzki, woj. podkarpackie)
• Rokietnica (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Roźwienica (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Bircza (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dubiecko (przemyski, woj. podkarpackie)
• Fredropol (przemyski, woj. podkarpackie)
• Krasiczyn (przemyski, woj. podkarpackie)
• Krzywcza (przemyski, woj. podkarpackie)
• Przemyśl (przemyski, woj. podkarpackie)
• Żurawica (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dynów m. (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Dynów (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Przemyśl m. (Przemyśl, woj. podkarpackie)