Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy Sobieszowskie

Kod obszaru:

PLH020044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

239,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w Kotlinie Jeleniogórskiej, w widłach rzek Podgórnej i Wrzosówki na wysokości 350 m n.p.m. W większości jest obszarem przekształconym (55%). Obejmuje część zlokalizowanych tu stawów rybnych (wody śródlądowe zajmują 23% powierzchni) płaty torfowisk (5%), lasy, w tym zarośla i lasy łęgowe (7%), a także plantacje wierzby purpurowej, pola orne, pastwiska i łąki (10%). Znaczna część tych biotopów znajduje się na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Cieplice". Jest to miejsce występowania jednej z najsilniejszych populacji na Dolnym Śląsku priorytetowego chrząszcza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - pachnicy dębowej, która stanowi łącznik między populacjami notowanymi na Górze Chojnik (Karkonosze) i na terenie miasta Jelenia Góra. Stwierdzono tu także występowanie 8 gatunków ptaków załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 4 innych gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i 6 typów siedlisk załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmujących około 33% powierzchni obszaru.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony na południe od Jeleniej Góry. Dojazd pociągiem do Jeleniej Góry a następnie autobusem miejskim w kierunku Kowar. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze mimo, ze nie jest objęty żadną forma ochrony. Sobieszów jest dzielnicą Jeleniej Góry. W Sobieszowie warto zwrócić uwagę na dwa barokowe kościoły.

W Sobieszowie mieści się dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych byłego województwa jeleniogórskiego wraz z muzeum. Turyści mogą zwiedzić również zabytki w mieście i okolicy a także skorzystać z zabiegów w pobliskim uzdrowisku Cieplice Zdrój.

Jelenia Góra dysponuje wieloma miejscami noclegowymi, zarówno w hotelach, jak i kwaterach prywatnych oraz gospodarstwach agroturystycznych. Miejsca noclegowe można znaleźć w Sobieszowie.

Bezpośrednia bliskość Jeleniej Góry sprawia, że obszar jest atrakcyjny turystycznie pod względem krajoznawczym i kulturowym. Jelenia Góra to ośrodek turystyczny i wypoczynkowy, baza wypadowa w Karkonosze. Atrakcje: staromiejska zabudowa z klasycystycznym Ratuszem z XVIII wieku, Rynek z jedynym zachowanym na Śląsku kompleksem podcieni. Poza zespołem staromiejskim godne uwagi są odrębne niegdyś miejscowości, będące dziś dzielnicami Jeleniej Góry: Cieplice (uzdrowisko), Sobieszów, Jagniątków i Czarne. W Cieplicach znajduje się także klasycystyczny Pałac Schaffgotschów, z XVIII w., Park Zdrojowy w stylu francuskim z budynkami Teatru Zdrojowego i Pawilonu Zdrojowego. Podczas niedalekiej wycieczki zwiedzić można Zamek Chojnik.

Jelenia Góra jest znakomitą bazą wypadową na wycieczki bliższe i dalsze po otaczających ją pasmach górskich: Karkonoszach, Rudawach Janowickich, Górach Kaczawskich i Górach Izerskich. Korzystając z komunikacji miejskiej bez trudu można w ciągu kilkunastu minut dostać się z każdego punktu miasta na górskie szlaki. Natomiast dobrze przygotowane mapy i czytelne oznakowanie w terenie ułatwiają piesze wędrówki.

Jeździć na rowerze możecie Państwo wokół Jeleniej Góry i po otaczających ją górach. Kilometry oznakowanych szlaków turystycznych i rowerowych poprowadzą Was przez najpiękniejsze zakątki ziemi jeleniogórskiej.

W Kotlinie Jeleniogórskiej wytyczono sieć tras rowerowych, z których chętnie korzystają miłośnicy dwóch kółek. Przecinają się tu międzynarodowe szlaki:

  • ER 2 - „Szlak Liczyrzepy”,
  • ER 6 – „Szlak Doliny Bobru”
  • ER 7 – „Szlak Pogórza Izerskiego”.

Z Jeleniej Góry do „Perły Zachodu” i do Łomnicy prowadzą wspaniale przygotowane ścieżki rowerowe, powstają także nowe, bezkolizyjne ścieżki wzdłuż ulic wyjazdowych z miasta. W okolicach miasta organizowane są wyścigi kolarskie i maratony.

Oferta kulturalna miasta Jelenia Góra: Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy Promują” – luty, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – sierpień, Gitarą i Piórem – spotkanie z poezją śpiewaną w Borowicach – sierpień, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Silesia Sonans”- wrzesień, Międzynarodowy Rajd Wielodyscyplinowy „Bóbr ” – maj, i wiele innych.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń należy usuwanie i uszkadzanie starych dziuplastych drzew zasiedlonych przez pachnicę dębową przez właściciela stawów i lokalnych mieszkańców.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• bąk - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• derkacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• świergotek polny - ptak
• gąsiorek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl
  • Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, ax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl
  • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27, tel. 75 76 76 925, tel./fax 75 76 76 935, e-mail: it@jeleniagora.pl

Jednostki administracyjne:

• Jelenia Góra (Jelenia Góra, woj. dolnośląskie)