Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przełomy Pełcznicy pod Książem

Kod obszaru:

PLH020020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

240,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar 231,4 ha, leżący na wysokości od 330 do 430 m npm obejmuje malownicze, przełomowe odcinki dolin Pełcznicy i Szczawnika wraz z rozdzielającym je grzbietem. Zbocza często tworzą strome ściany lub pokryte są rumoszem skalnym. Ostoję niemal w całości pokrywają zbiorowiska leśne: grądy i ciepłolubne dąbrowy, kwaśne buczyny, lasy łęgowe wymagające jednak przebudowy drzewostanu - renaturalizacji. Do najcenniejszych zbiorowisk należą grądy zboczowe wykształcone na stokach pokrytych rumoszem oraz wąskie pasy łęgów w dolinach rzek i, nie występujące w Polsce niżowej, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe. Lasy liściaste zajmują 54,19% powierzchni obszaru, lasy mieszane 44,09%, złożone systemy upraw i działek - 1,65%, a grunty orne - 0,07% W obszar włączono również podziemia zamku Książ, ze względu na zimowisko nietoperzy - 3 gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono tu występowanie 9 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny. Dojazd koleją do Wałbrzycha lub Świebodzic i następnie drogą nr 374, łączącą te miasta, autobusem podmiejskim lub PKS do zamku Książ. Obszar położony w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego (3 155 ha; 1981) i rezerwatu przyrody Przełomy Pełcznicy pod Książem k. Wałbrzycha (231,41 ha; 2000). O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze (obszar pokrywa z granicami rezerwatu) ale również zabytki kultury Świebodzic i Wałbrzycha, a szczególnie - położony na szlaku Książąt Piastowskich, malowniczy zespół zamkowy Książ (wraz ze stadniną koni i sztucznymi ruinami w Starym Książu, po drugiej stronie przełomu). Zamek Książ jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce. Został wzniesiony w końcu XIII wieku przez Bolka I - księcia świdnicko - jaworskiego. Książ ze względu na ilość komnat - ma ich ponad 400, a w nich 200 kominków - nazywany jest często "Dolnośląskim Wersalem". Pobliskie Szczawno Zdrój jest uzdrowiskiem gdzie można skorzystać z zabiegów zdrowotnych. Turyści mogą korzystać z noclegów w oficynach zamku lub w hotelach Wałbrzycha i Świebodzic.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wody Pełcznicy i Szczawnika (ścieki z Wałbrzycha i okolic), niekorzystna dla wartości przyrodniczych gospodarka leśna oraz presja turystyczna (mimo, że tylko 2% powierzchni obszaru jest dostępne turystom).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• mopek - ssak
• wydra - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Urząd Gminy Wałbrzych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Zarząd Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu
Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Oddział PTTK Wałbrzych

Jednostki administracyjne:

• Świebodzice (świdnicki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)
• Wałbrzych (Wałbrzych, woj. dolnośląskie)