Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grodczyn i Homole k. Dusznik

Kod obszaru:

PLH020039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

287,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Proponowany obszar obejmuje południowo-wschodnią część Lewińskich Wzgórz, w pobliżu przełęczy Polskie Wrota. Teren jest pokryty głównie przez bogate gatunkowo górkie łaki kośne, murawy kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane pastwiska. Niewielkie, lecz dobrze zachowane płaty klonowo-lipowych lasów zboczowych Aceri-Tilietum oraz buczyn wystepują na wzgórzu Homole. Siedliska przyrodnicze z z Załącznika I pokrywają blisko 60 % obszaru. Najistotniejsze z nich to murawy kserotermiczne Brometalia erectii, bardzo rzadkie w Polsce, z licznymi zagrożonymi gatunkami roślin, m.in. storczyki. Istotne są również górskie łąki z Phyteuma orbiculare, Crepis praemorsa, Colchicum autumnale oraz wilgotne łąki z Carex davalliana i Valeriana dioica.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliższa stacja PKP znajduje się w Dusznikach Zdroju. Tam też można dostać nocleg. W pobliżu atrakcją turystyczną jest obszar Natura 2000 "Góry Stołowe" oraz zawierający się w nim Park Narodowy Gór Stołowych (http://www.mos.gov.pl/kzpn/pl/gsto_pl.htm).

Zagrożenia:

Obszar jest zagrożony przez zmiany w tradycyjnym użytkowaniu łąk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• gąsiorek - ptak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jednostki administracyjne:

• Lewin Kłodzki (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Szczytna (kłodzki, woj. dolnośląskie)