Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

Kod obszaru:

PLH020016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19038,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

 

Opis przyrodniczy:

Ostoja składa się z dwóch masywów górskich we wschodnich Sudetach: Gór Bialskich i Śnieżnika, oddzielonych doliną rzeki Białej Lądeckiej. Obszar o bardzo niskim stopniu zagospodarowania, lasy pokrywają ponad 90% powierzchni ostoi. W masywie Śnieżnika dominują monokultury świerkowe, ale w Górach Bialskich występują duże płaty naturalnych lasów (buczyny w niższych partiach, a w wyższych - bory świerkowe), szczególnie dobrze zachowane na terenach źródliskowych rzeki Biała Lądecka. Łącznie zidentyfikowano tu 10 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Doskonale zachowana flora leśna oraz muraw bliźniczkowych i wysokogórskich, z kresowymi stanowiskami gatunków karpackich. Ważny obszar łącznikowy, na którym przenikają się elementy flory sudeckiej i karpackiej, a dzięki różnorodności geologicznej (wapienie, serpentynity) i dużemu lokalnemu zróżnicowaniu wysokości - obszar o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej. Stwierdzono tu występowanie 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Na uwagę zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy, jakimi są Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie oraz sztolnie Masywu Śnieżnika. Położone wzdłuż drogi z parkingu pod Jaskinią Niedźwiedzią do Siennej wyrobiska są pozostałością po poszukiwaniach uranu (pracowali tam m.in. więźniowie polityczni w latach 50" - obecnie wejście do wielu sztolni zostało zasypane, ze względu na niebezpieczeństwo eksploracji - stemple kopalniane są zmurszałe i istnieje ryzyko oberwania stropu). Obecnie również stanowią zimowe schronienia licznych gatunków nietoperzy, w tym podkowca małego, nocka dużego, nocka orzęsionego i mopka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd PKP do Bystrzycy Kłodzkiej. Dalej autobusem (np. do Kletna lub Międzygórza).

Istnieje wiele możliwości noclegu - kwatera agroturystyczna w Kletnie, pensjonaty w Kletnie i Bolesławowie, schroniska turystyczne - w Kletnie i pod Śnieżnikiem. Obszar bardzo atrakcyjny dla turystyki przyrodniczej - gatunki z flory karpackiej i sudeckiej - ponadto wiele miejsc widokowych z których rozpościera się panorama na pozostałe pasma górskie Kotliny Kłodzkiej.

W Kletnie szczególną atrakcją jest Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie To bez wątpienia najpiękniejsza jaskinia w Sudetach. Nazwę zawdzięcza niedźwiedziowi jaskiniowemu (ursus spalaeus), którego kości liczone w tysiącach zalegają w jej warstwach osadowych. Jaskinia odkryta została w 1966 roku podczas eksploatacji marmuru w zboczu góry o nazwie Stroma. Wieloletnie prace badawcze ujawniły, że jaskinia rozwija się na trzech poziomach o łącznej długości 2,7 km. Część z korytarzy wypełniona jest tzw. namuliskami, osadami z ogromną ilością kości zwierząt z okresu ostatniego zlodowacenia. Oprócz wymienionego już niedźwiedzia, znaleziono w nich szczątki jaskiniowego lwa, hieny, wilka i wielu innych zwierząt.

Najbliższe otoczenie jaskini jest objęte ścisłą ochroną. Rezerwat powstał dla ochrony występujących tu zjawisk krasowych oraz oraz specyficznej roślinności wapieniolubnej.

Wokół Kletna jest kilkadziesiąt kilometrów tras dla turystyki rowerowej o różnym stopniu trudności. Kilkanaście kilometrów tych tras jest specjalnie oznakowanych.

Ze względu na duże różnice wysokości zalecana turystyka piesza i ski-turowa. Wzdłuż całego Kletna wiedzie żółty szlak turystyczny, który przybył tu ze Stronia Śląskiego i prowadzi dalej wąską doliną ku największej górskiej kulminacji. Szczyt Śnieżnika, mający wysokość 1425 m n.p.m., stanowi centralną część masywu, od którego, jak ramiona-macki ośmiornicy, rozchodzą się kolejne pasma górskie. Między dwa z tych ramion wciśnięta jest właśnie dolina z wioską Kletno.

Z okolicznych miejscowości na uwagę zasługuje Bystrzyca Kłodzka w której jest Kościół parafialny św. Michała Archanioła wybudowany w stylu późnoromańskim, później przebudowany, dzisiaj łączy niemal wszystkie style architektoniczne.

Zagrożenia:

Zanieczyszczenie powietrza, gradacje szkodników leśnych, presja turystyczna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Wodospad Wilczki - rezerwat leśny
• Jaskinia Niedźwiedzia - rezerwat leśny
• Śnieżnik Kłodzki - rezerwat leśny
• Nowa Morawa - rezerwat leśny
• Puszcza Śnieżnej Białki - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
• wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• piargi i gołoborza krzemianowe
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy
• zanokcica serpentynowa

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej, Biuro Związku Gmin Śnieżnickich, Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel.: 74 811 37 31, tel./fax: 74 811 37 07, e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl, turystyka@bystrzycaklodzka.pl

Jednostki administracyjne:

• Bystrzyca Kłodzka (kłodzki, woj. dolnośląskie)