Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wolin i Uznam

Kod obszaru:

PLH320019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

30792 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5 kilometrowym pasem wód przybrzeżnych pomiędzy Karnocicami i Lubinem. Wyspy rozdziela cieśnina Świny, zaś od lądu na zachodzie, już po stronie niemieckiej - Piana, a na wschodzie - Dziwna. Ciekawym fragmentem ostoi jest delta rzeki Świny, obejmująca liczne, naturalne i sztuczne kanały oraz wyspy z torfowiskami, łąkami, trzcinowiskami, polami i płatami lasów olszowych. Centrum obu wysp tworzą wzniesienia morenowe opadające wysokimi falezami. Do nich przylegają białe i szare wydmy. Część z nich porośnięta jest stosunkowo mało zmienionym lasem. Na wyspach skupiły się rzadkie siedliska lądowe, bagienne i wodne oraz związane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie endemiczne. Charakteryzuje się bogatą florą (1135 gatunków roślin naczyniowych), w tym wiele gatunków prawnie chronionych, rzadkich, zagrożonych. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, słonorośla. Na terenie obszaru leży ostoja ptasia o randze europejskiej - Delta Świny.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Na teren wysp można dojechać drogą krajową Szczecin - Świnoujście lub nadmorską Trzebiatów - Międzyzdroje.

Region dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi: ośrodki wypoczynkowe i sportów wodnych (szczególnie żeglarstwo i windsurfing), masowe imprezy rozrywkowe (Wolin: Festiwal Wikingów i Współczesnej Kultury Ludowej, Sułomino - Westernowy Piknik). Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach (Świnoujście, Wolin) oraz różnych form proponowanych przez liczne ośrodki wypoczynkowe (np. Międzyzdroje, Międzywodzie).

Główne centra turystyczne to:

Międzyzdroje

Turystyka krajoznawcza, szczególnie dla miłośników przyrody i pieszych bądź rowerowych wycieczek:

 • Centrum Edukacyjno – Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego;
 • Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego;
 • rezerwat i zagroda pokazowa żubrów;
 • punkt widokowy „Góra Gosań”.

Ponadto warto zobaczyć:

 • Bunkier Muzeum Broni V-3 – celem ekspozycji jest pokazanie ciekawostek militarnych z II wojny światowej.
 • Przystań Marina Wicko
 • Grodzisko w Lubinie - położone w odległości 7 km od Międzyzdrojów wzniesienie to pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzie obronnym, który funkcjonował tu pomiędzy X a XII wiekiem.

Świnoujście

Turystyka krajoznawcza:

 • latarnia morska z 1858 roku;
 • „Młyn” – znak nawigacyjny w kształcie wiatraka;
 • Muzeum Rybołówstwa Morskiego;
 • XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla,
 • XIX-wieczny kościół Matki Boskiej „Stella Maris”;
 • wieża po byłym kościele protestanckim – obecnie najwyższy punkt widokowy.

Turystyka militarna:

 • Fort Gerharda – jeden z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych fortów nadbrzeżnych w tej części Europy;
 • Fort Anioła wybudowany w latach 1845 – 1858.

Turystyka aktywna

Szlaki rowerowe prowadzą do samego serca nadmorskiej “Krainy 44 wysp”, położonej na styku wysp Wolin i Uznam, w dzikiej delcie Odry o długości łącznie 103 km !!!

 • Szlak rowerowy "Świdny Las" - ok 25 km [ czytaj więcej » ]
 • Szlak rowerowy "Dookoła wyspy Karsibór" - ok 23 km [ czytaj więcej » ]
 • Międzynarodowy Nadmorski Szlak Rowerowy 'R-10' - 25km [ czytaj więcej » ]
 • Szlak rowerowy Dookoła Zalewu Szczecińskiego - 20 km [ czytaj więcej » ]

Szlaki piesze

 • Międzynarodowy Nadmorski Szlak Pieszy 'E-9' - 21 km
 • Szlak Pieszy 'Świnoujście - Międzyzdroje' - 16 km
 • Ścieżka Dydaktyczna "Szlak Fortyfikacyjny' - 4 km

Szlaki kajakowe

 • Szlak kajakowy '44 Wysp' - 30 km
 • Szlak Kajakowy Wzdłuż brzegów Wyspy Wolin - ok. 60 km

Wolin

Turystyka krajoznawcza:

 • Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego;
 • XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja;
 • mury miejskie i inne zabytki miasta

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń naturalnych ostoi zalicza się przekształcenia fitocenoz w wyniku naturalnych procesów sukcesyjnych i presję drapieżników (przyczynę poważnych strat w lęgach wielu ptaków). Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka powoduje porzucanie tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi (wypas i koszenie), nadmierny rozwój turystyki, kłusownictwo, zanieczyszczenia wód. Zagrożenie stanowią również składowiska odpadów i dzikie wysypiska.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Woliński Park Narodowy - rezerwat leśny
• Krasiborskie Paprocie - rezerwat leśny
• Łuniewo - rezerwat leśny
• Dzicze Uroczysko - rezerwat leśny
• Półwysep Rów - rezerwat leśny
• Karsiborska Kępa - rezerwat leśny
• Wyspy Bielawka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• estuaria
• kidzina na brzegu morskim
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) *
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• foka szara - ssak
• żubr * - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• morświn - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• sowa błotna - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa czubata - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• mewa mała - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• sieweczka morska - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• gadożer - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• ślepowron - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• bielaczek - ptak
• łęczak - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak
• płatkonóg szydłodzioby - ptak
• pelikan różowy - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• siewka złota - ptak
• szlamnik - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg morski - ryba
• minóg rzeczny - ryba
• ciosa - ryba
• parposz - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Woliński Park Narodowy, 72-510 Międzyzdroje, ul. Niepodległości 3; (91) 32-80-727, (91) 32-80-737, sekretariat@wolinpn.pl, www.wolinpn.pl

Jednostki administracyjne:

• Dziwnów (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Międzyzdroje (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Wolin (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Świnoujście (Świnoujście, woj. zachodniopomorskie)