Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zachodnie Pojezierze Krzywińskie

Kod obszaru:

PLH300014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5494,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje niewielki fragment Pojezierza Krzywińskiego, położonego na wschód od Pojezierza Sławskiego i graniczącego od północy z Równiną Kościańską, od południa z Wysoczyzną Leszczyńską, a od wschodu z Wałem Żerkowskim. Obszar ten pokryty jest mozaiką pól uprawnych i łąk. Obszar ostoi jest bardzo cenny pod względem przyrodniczym. Odnotowano tutaj występowanie jedenastu rodzajów siedlisk (pokrywających 29,6% powierzchni. Szczególnie cenne są kompleksy łąk i torfowisk na kredzie jeziornej z bogatą roślinnością zasiedlającą jedynie tereny podmokłe, roślinnością porastającą tereny na skałach wapiennych oraz florą słonolubną. Oprócz walorów florystycznych (skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski, takich jak szuwar kłocicowy, czy częściowo zabagnione mokre łąki), w Drzeczkowie stwierdzono także występowanie żółwia błotnego (gatunku wymienionego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Z Poznania do Osiecznej dojedziemy w 1,5h a z Leszna w 15min poruszając się własnym transportem kołowym. Do Osiecznej i Krzywinia możliwość dojazdu PKS oraz PKP.

Krajobraz ostoi ukształtowany został kilkadziesiąt tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia, zwanego bałtyckim. W wyniku działania lodowca powstał teren urozmaicony wzgórzami moreny dennej. Usytuowana jest ona w południowo zachodniej Polsce, w województwie Wielkopolskim (przy drodze Leszno-śrem). Na terenie obszaru znajduje się wiele polodowcowych jezior rynnowych, co sprzyja uprawianiu sportów wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing oraz wędkarstwo). W miejscowościach położonych nad wodami, wykształciła się dobra baza noclegowo-wypoczynkowa (liczne ośrodki wczasowe, plaże oraz kąpieliska). Oprócz wypoczynku związanego z wodą, w rejonie popularna jest turystyka rowerowa (spore obszary lasów i łąk, oraz leśne ścieżki i bezdroża). Do dyspozycji turystów udostępniono wiele tras turystycznych. Popularne jest w tym rejonie również spędzanie wolnego czasu na siodle (znaleźć można w rejonie wiele stajni) W tereny ostoi zawitać każdy, kto szuka ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Każdy znajdzie coś dla siebie: czyste jeziora, malownicze krajobrazy, ostoje dzikiego ptactwa. Dość bogatą ofertę noclegową znaleźć można w okolicach jeziora Łoniewskiego (można wynająć jeden z domków kempingowych, rozbić namiot na polu namiotowym, skorzystać z usług agroturystycznych, do dyspozycji w miejscowości jest również schronisko młodzieżowe), ale noclegi oferują praktycznie wszystkie miejscowości położone nad jeziorami..

Turystyka krajoznawcza

Krzywiń

 • Kościół gotycki z XV-XVI wieku.
 • 2 wiatraki z XVII i XIX wieku.
 • Kościół poewangelicki neoromańsko-neogotycki z XIX/XX wieku.
 • Ratusz z 1905.
 • Pałac w Kopaszewie miejscem pobytu Adama Mickiewicza.
 • Zabytkowy zespół opactwa lubińskiego - Klasztor Benedyktynów
 • Kopaszewska Droga Krzyżowa

Osieczna

 • Zamek w Osiecznej nad brzegiem Jeziora Łoniewskiego.
 • Późnogotycki kościół św. Trójcy, został zbudowany około 1540r.
 • Wiatraki koźlaki, które znajdują się na wzgórzu przy szosie Śrem - Leszno. Najstarszy z nich pochodzi z 1761, dwa pozostałe z XIX wieku.
 • Krzyż Katyński
 • Dworek w Jeziorkach
 • Cudowny obraz Matki Bożej
 • Cmentarz poewangelicki
 • Dąb Jan Paweł II
 • Jeziora
 • Kościoły i klasztory
 • Klasztor franciszkanów
 • Kościół w Drzeczkowie
 • Kościół w Kąkolewie
 • Kościół w Osiecznej
 • Kościół w Świerczynie
 • Lapidarium
 • Obszary podlegające ochronie
 • Pałace
 • Pałac w Dobramyśli
 • Pałac w Drzeczkowie
 • Pałac w Witosławiu
 • Pałac w Kąkolewie
 • Rynek
 • Schronisko Morena
 • Stanisławówka
 • Wieża widokowa Jagoda

Jezioro Łoniewskie (Osieckie) – posiada ono piaszczystą plażę, to także wspaniałe miejsce dla wędkarzy, słynie ono również jako uzdrowisko borowinowe.

Zagrożenia:

Zmiana stosunków wodnych, zwłaszcza osuszanie cennych przyrodniczo siedlisk; zanieczyszczenia wód; niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji bez uwzględnienia potrzeb ochrony przyrody.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Ostoja Żółwia Błotnego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe) *
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• łęczak - ptak
• żółw błotny - gad
• różanka - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Krzywiń (kościański, woj. wielkopolskie)
• Krzemieniewo (leszczyński, woj. wielkopolskie)
• Osieczna (leszczyński, woj. wielkopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska