Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rogalińska Dolina Warty

Kod obszaru:

PLH300012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

14753,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Rogalińska Dolina Warty obejmuje obszar pradoliny Warty na południe od Poznania, z licznymi starorzeczami i zastoiskami otoczonymi przez bagna i łąki. Ostoja w większości położona jest na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Prawie połowę powierzchni pokrywają lasy, głównie iglaste i mieszane. Ponad jedną trzecią ostoi zajmują siedliska rolnicze, mniej jest łąk i zarośli (18%). Obszar jest słynny z grupy ponad tysiąca starych dębów o obwodach pnia od 2 do 9,5 m, z których najstarsze mają kilkaset lat.
Na obszarze występuje 10 rodzajów cennych siedlisk, z czego największe pokrycie mają: łęgi wierzbowo-topolowe i jesionowo-wiązowe, łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska alkaliczne. Występuje tu 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, z czego największe znaczenie mają bezkręgowce: pachnąca dębowa i kozioróg dębosz. Ze ssaków wymienionych w tym załączniku występują bóbr i wydra. Mimo że obszar nie jest obszarem ptasim a siedliskowym, warto wspomnieć, że występuje tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, min. bocian biały, bocian czarny, żuraw.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Rogalińska Dolina Warty znajduje się na południe od Poznania. Jej północny kraniec zaczyna się po wschodniej stronie miejscowości Puszczykowo, dalej od strony wschodniej mijamy miejscowość Mosina, aż do północnych terenów miejscowości Śrem. Dojechać możemy drogą nr 430 od Poznania, 431 od Kórnik, a do południowej części ostoi drogą nr 434 z Kórnik do Śremia. Koleją z Poznania dojedziemy do miejscowości Puszczykowo i Mosina. Komunikacją PKS możemy dojechać do Rogalinka znajdującego się w centrum ostoi, Śremia, Mosiny i Puszczykowa. Teren Rogalińskiej Doliny Warty położny jest na trasie linii E 59. Jest to rozwiązanie mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania linii kolejowej na środowisko. W Rogalinie i Rogalinku możemy skorzystać z bazy noclegowej i gastronomicznej. Swoje usługi oferują miedzy innymi ośrodek jeździecki, ośrodek ZHP, schronisko czy też gospodarstwo agroturystyczne. Infrastrukturę gastronomiczno-hotelarską znajdziemy też w Puszczykowie, Mosinie, Śremiu i Brodnicy. Możliwość zorganizowania konferencji, imprez okolicznościowych. Do dyspozycji turystów jest kilka szlaków pieszych i rowerowych. Warto zwiedzić pałac w stylu rokokowo-klasycystycznym, w którym znajduje się Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ogród francuski wokół pałacu, kaplice neoklasycystyczną, czy też Dąbrowę Rogalińską. Niewątpliwym miejscem przyciągających turystów jest znajdująca się niedaleko wieś Manieczki, w której to znajduje się znany klub Ekwador. Najbliższy odział PTTK znajduje się w Poznaniu i Kościanie.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia dla obszaru to zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód i eutrofizacja, wycinanie lasów łęgowych. Mniej istotne to zarzucanie pasterstwa, odpady z gospodarstw domowych, międzygatunkowe interakcje wśród roślin.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wielkopolski Park Narodowy - park narodowy
• Goździk Siny w Grzybnie - rezerwat przyrody
• Krajkowo - rezerwat przyrody
• Rogaliński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• lerka - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, www.plot.poznan.pl, biuro@plot.poznan.pl, tel.: (061) 878 56 96 Zespół PK Woj. Wielkopolskiego, 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18, tel. (0-61) 854-13-98; RDLP w Poznaniu, 60-959 Poznań, ul. Gajowa 10, tel. (0-61) 866-82-41.

Jednostki administracyjne:

• Puszczykowo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Kórnik (poznański, woj. wielkopolskie)
• Czempiń (kościański, woj. wielkopolskie)
• Mosina (poznański, woj. wielkopolskie)
• Zaniemyśl (średzki (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Brodnica (śremski, woj. wielkopolskie)
• Książ Wielkopolski (śremski, woj. wielkopolskie)
• Śrem (śremski, woj. wielkopolskie)