Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Drwęcy

Kod obszaru:

PLH280001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12561,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Dolina Drwęcy" obejmuje znajduję się w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Obejmuję rzekę Drwęcę wraz z dopływami. Długość Drwęcy wg danych literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach Ostoi Dolina Drwęcy w to: Grabiczek - 19,5km; Dylewka - 14,9km; Poburzanka - 3,5km; Gizela - 9,5km; Iławka - 7,6km; Wólka - 6,6km; Wel - 14,6km. Obszar Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Pojezierze Brodnickie.

Dominujące formy rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i Ostródy. Garb Lubawski położony pomiędzy Doliną Drwęcy (Pojezierze Iławskie) na północnym - zachodzie i Pojezierzem Olsztyńskim na północnym - wschodzie, a Równiną Urszulewską na południu. Stanowi łuk wzniesień morenowych z trzeciorzędowymi iłami w podłożu, poprzerywany obniżeniami. Urozmaicona rzeźba terenu. Poniżej Pojezierza Iławskiego znajduje się mezoregion Pojezierza Brodnickiego, który jest kontynuacją lewostronnej granicy Doliny Drwęcy. Powyżej Brodnicy rzeka płynie przełomowym odcinkiem w głębokiej na 50 m dolinie i wąskiej na 1-2 km koło Nowego Miasta Lubawskiego. Powyżej odcinka przełomowego dolina rozszerza się. Jest to region rolniczy. Obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi (jeziora, starorzecza), torfowiskami wysokimi i przejściowymi; lasami bukowymi, grądowymi, łęgowymi i borami bagiennymi ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki, niżowymi nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi. Bogactwo i różnorodność systemu przyrodniczego obszaru Dolina Drwęcy, jak i otoczenia, decyduje o jego wysokim potencjale ekologicznym. Drwęca wraz z dopływami jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i krajowym. Należy ją traktować jako ekosystem przyrodniczy o znaczeniu ponadregionalnym. Obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną. Sama Drwęca stanowi jedyny ichtiologiczny rezerwat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeka Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych, zaś rzeka Wel jest wymieniana jako jeden z głównych cieków dorzecza Drwęcy o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe tarlisko anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych, będących w sferze zainteresowania Unii Europejskiej. Atutem obszaru (oprócz bogactwa cennych gatunków) jest jego kształt, sprzyjający zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory. Jest to korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Ponadto dorzecze rzeki Drwęcy powinno podlegać szczególnej ochronie, gdyż w jej dolnej części w Lubiczu znajduje się powierzchniowe ujęcie wody zaopatrujące miasto Toruń. Powinno to być dodatkowym argumentem za zachowaniem jej walorów przyrodniczych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Większe miasta, koło których przepływa Drwęca to: Olsztynek, Ostróda, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Golub Dobrzyń i Toruń. Do większości z tych miejscowości można dojechać autobusami PKS z Olsztyn, Warszawy lub Torunia. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Olsztynku, Ostródzie, Iławie, Brodnicy, Golubiu - Dobrzynie oraz Toruniu. Na nocleg można się zatrzymać w jednym z ośrodków wypoczynkowych lub hoteli w okolicach Olsztynka, Ostródy i Torunia. Na terenie ostoi znajdują się także liczne gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty. W większych miejscowościach znajdują się restauracje i bary. W okolicy ostoi warto odwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i zamek w Golubiu - Dobrzynie oraz Zespół Staromiejski Torunia, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. W Ostródzie warto także zobaczyć pokrzyżacki zamek gotycki nad Drwęcą, z początku XIV w., położony na szlaku polskich zamków gotyckich. W Toruniu warto odwiedzić Muzeum piernika, gdzie samemu można upiec ten specjał oraz dowiedzieć się ciekawostek dotyczących historii miasta i jego słynnych wypieków. Warto także odwiedzić sklepy z Toruńskimi Piernikami. W okolicach ostoi znajduje się wiele szlaków pieszych i rowerowych. Drwęcą prowadzi również stosunkowo łatwy i malowniczy szlak kajakowy. Spływy rozpoczynają się w Ostródzie na jeziorze Drwęckim lub w Starych Jabłonkach i kończą się w Toruniu. Przez całe lato w Toruniu odbywają się koncerty w ramach Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura. Do skansenu w Olsztynku warto się wybrać w lipcu na Olsztynecki Festiwal Folkloru. Natomiast w Ostródzie również w lipcu można podziwiać Międzynarodowy Zlot Motocykli.

Zagrożenia:

  • zanieczyszczenia wód,
  • zmiany stosunków wodnych,
  • zaniechanie użytkowania rolniczego terenu,
  • niekontrolowana turystyka i kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rzeka Drwęca - rezerwat leśny
• Welski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - rezerwat leśny
• Jezioro Czarne - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego - rezerwat leśny
• Wzgórz Dylewskich - rezerwat leśny
• Brodnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Jar Grądowy Cielęta - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• jeziora lobeliowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• zimorodek - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• gąsiorek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• minóg rzeczny - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, tel.: (89) 52-32-378, fax.: (89) 52-32-405, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, http://olsztyn.rdos.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tel.: (52) 518-18-01, fax.: (52) 518-18-02, sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Warmińsko Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax.: (89) 535 35 65, (89) 535 35 66, http://mazury.travel/
  • Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, tel./fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Iława m. (iławski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Lubawa (iławski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Nowe Miasto Lubawskie m. (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Grodziczno (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Kurzętnik (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Nowe Miasto Lubawskie (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Olsztynek (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Ostróda (ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Grunwald (ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Miłomłyn (ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Brzozie (brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie)
• Zbiczno (brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie)
• Brodnica (brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie)
• Bartniczka (brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie)
• Bobrowo (brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie)
• Wąpielsk (rypiński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Golub-Dobrzyń (golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Radomin (golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Ciechocin (golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Lubicz (toruński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Toruń (Toruń, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska