Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie

Kod obszaru:

PLH240003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3490,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leżący na wysokości 300 m n.p.m. obejmuje podziemne wyrobiska po eksploatacji rud metali ciężkich. Jeden z największych systemów podziemnych na świecie. Wyrobiska powstawały od XII do XX wieku. Obecnie liczą ponad 300 km chodników, 5 sztolni odwadniających, liczne szyby oraz liczne komory i wybierki. Podziemia obejmują także odsłonięcia w kamieniołomach. Podziemia to prawdopodobnie drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy w Polsce. Liczebność zimujących w podziemiach nietoperzy wynosi przynajmniej kilkanaście tysięcy osobników. Obiekt jest zasiedlany przez nietoperze także w okresie letnim. Stwierdzono tu 8 gatunków, z czego 1 (nocek duży) umieszczony jest w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar zajmuje rozległy teren pod miastem Tarnowskie Góry i w jego okolicy. Leży w aglomeracji katowickiej.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się niepokojenie zwierząt w okresie zimowym, zasypywanie otworów wentylacyjnych (wlotowych), zawały, osuwiska.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• dzięcioł czarny - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice http://www.katowice.rdos.gov.pl, http://www.katowice.rdos.gov.pl
Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2 e-mail: info@silesia-sot.pl, http://www.silesia-sot.pl
Oddział PTTK, Katowice
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska w Katowicach
Zespół PK woj. śląskiego p. M. Górala http://www.zpk.com.pl/
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej tel. 032 285 49 96
Urząd Miasta Tarnowskie Góry 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4 tel. (32) 3933601
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 2 tel.032 285 49 96

Jednostki administracyjne:

• Radzionków (tarnogórski, woj. śląskie)
• Tarnowskie Góry (tarnogórski, woj. śląskie)
• Zbrosławice (tarnogórski, woj. śląskie)
• Bytom (Bytom, woj. śląskie)
• Zabrze (Zabrze, woj. śląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska