Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zatoka Pucka i Półwysep Helski (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

PLH220032

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

26484,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego. Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy morfogenetyczne. Dominujące formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim obszar płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrzeża morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny charakter ma klif wykształcony na obrzeżu Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim dominują bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W ujściach pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych. Ostoja utworzona została w celu ochrony dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk morskich. Ważnym dla Europy rodzajem siedliska przyrodniczego są łąki podmorskie - występujące w Zatoce Puckiej. Charakterystycznymi gatunkami roślin tworzącymi te łąki są: trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim występują wydmy nadmorskie, na których dominują bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują rzadkie łąki słonoroślowe. W sumie stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy. Występuje tu również wiele rzadkich, często reliktowych gatunków flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. W rejonie Zatoki Puckiej obserwuje się również cenne dla Europy migrujące ssaki morskie: fokę szarą i morświna. Zatoka Pucka jest ważną ostoją dla ptaków migrujących.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego. Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy morfogenetyczne. Dominujące formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim obszar płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrzeża morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny charakter ma klif wykształcony na obrzeżu Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim dominują bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W ujściach pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych. Ostoja utworzona została w celu ochrony dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk morskich. Ważnym dla Europy rodzajem siedliska przyrodniczego są łąki podmorskie - występujące w Zatoce Puckiej. Charakterystycznymi gatunkami roślin tworzącymi te łąki są: trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim występują wydmy nadmorskie, na których dominują bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują rzadkie łąki słonoroślowe. W sumie stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy. Występuje tu również wiele rzadkich, często reliktowych gatunków flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. W rejonie Zatoki Puckiej obserwuje się również cenne dla Europy migrujące ssaki morskie: fokę szarą i morświna. Zatoka Pucka jest ważną ostoją dla ptaków migrujących.

Opis turystyczny:

Większe miasta nad zatoką to Puck, Gdynia i Władysławowo. Na Półwyspie Helskim największą miejscowością jest Jastarnia. Oprócz tego w bliskiej odległości od ostoi znajduje się Sopot, Gdańsk, Rumia, Reda i Wejherowa. Do każdej z tych miejscowości można dojechać pociągiem lub autobusem. W sezonie letnim kursują także dodatkowe linie i połączenia. Ponieważ w bliskiej odległości znajduje się Trójmiasto, a także całe wybrzeże i Półwysep Helski są miejscami turystycznymi wybór miejsc noclegowych i usług gastronomicznych jest bardzo szeroki i różnorodny. Znajdują się tu pola namiotowe, campingowe, kwatery prywatne, hotele, pensjonaty, apartamenty, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne.

Głównymi atrakcjami turystycznymi tego terenu są zabytki Trójmiasta i Wejherowa. Warto również odwiedzić Fokarium na Helu oraz latarnię morską na Rozewiu - w najdalej na północ wysuniętym skrawku Polski. Na terenie ostoi i w jej okolicach wytyczonych jest kilka szlaków turystycznych m.in. szlak nadmorski wzdłuż Półwyspu Helskiego. Zatoka jest wyśmienitym również miejscem dla osób uprawiających sporty wodne, szczególnie ukochana przez uprawiających windsurfing. W czasie sezonu urlopowego organizowanych jest tu wiele imprez i festynów np. Dni Węgorza w Jastarni, Jarmark Wejherowski, regaty łodzi rybackich w Chałupach, czy najsłynniejszy Jarmark Dominikański w Gdańsku.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla ostoi są zanieczyszczenie wód oraz duża presja rekreacyjna i turystyczna (wydeptywanie, budowa infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierny ruch samochodowy). Zagrożeniem jest także eksploatacja piasku z Zatoki Puckiej używanego potem do stabilizacji Półwyspu Helskiego i odnawiania plaż przy kempingach.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Beka - rezerwat leśny
• Mechelińskie Łąki - rezerwat leśny
• Słone Łąki - rezerwat leśny
• Nadmorski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• estuaria
• duże płytkie zatoki
• kidzina na brzegu morskim
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
• nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• foka szara - ssak
• morświn - ssak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• mewa mała - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• szablodziób - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• sieweczka morska - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• parposz - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• boleń - ryba
• nur czarnoszyi - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak
• bielaczek - ptak
• siewka złota - ptak
• szlamnik - ptak
• łęczak - ptak
• płatkonóg szydłodzioby - ptak
• terekia - ptak
• rybitwa popielata - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• minóg rzeczny - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela
• lnica wonna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Agencja Promocji we Władysławowie
  • Centrum Informacji Turystycznej w Pucku
  • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
  • Informacja turystyczna http://www.it-pomorze.pl/
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, www.prot.gda.pl; e-mail: it@prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Hel (pucki, woj. pomorskie)
• Jastarnia (pucki, woj. pomorskie)
• Puck m. (pucki, woj. pomorskie)
• Władysławowo (pucki, woj. pomorskie)
• Kosakowo (pucki, woj. pomorskie)
• Puck (pucki, woj. pomorskie)
• Gdynia (Gdynia, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska