Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Piaśnickie Łąki

Kod obszaru:

PLH220021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1085 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar Piaśnickie Łąki obejmuje fragment Równiny Błot Przymorskich w widłach rzeki Piaśnicy i starego koryta Piaśnicy. Jest to unikatowy kompleks łąkowych, szuwarowych, zaroślowych oraz leśnych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych w przeszłości dla tego regionu. Równina jest pokryta w niewielkiej części zmiennowilgotnymi łąkami i szuwarami. W granicach obszaru znajdują się starorzecza Piaśnicy położone wśród urozmaiconej mozaiki zbiorowisk roślinności nieleśnej i leśnej (lasy głównie brzozowo-dębowe). Wśród nich pojawiają się płaty zarośli wierzbowych i woskownicy europejskiej. W granicach obszaru znajduje się też torfowisko wysokie Wierzchucińskie Bagno, niezalesione wydmy w okolicy ujścia Piaśnicy, estuarium Piaśnicy oraz fragment brzegu morskiego z typowym kompleksem siedlisk.
Unikatowy kompleks łąkowych, szuwarowych, zaroślowych oraz leśnych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych w przeszłości dla tego regionu. Fragmenty obszaru chronione w rezerwatach dobrze zachowane i bardzo wartościowe, pozostała część obszaru daje duże możliwości renaturyzacji.
Bogate florystycznie łąki trzęślicowe, młaki niskoturzycowe (w tym zbiorowisko Caricetum buxbaumii), psiary niżowe, zarośla Myrica gale i lasy brzozowo-dębowe. Niektóre z w/w zbiorowisk mają tu jedyne stanowiska na Pobrzeżu Bałtyku, inne występują na wschodniej granicy zasięgu. Stwierdzono tu 2 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują ok. 50% obszaru (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe dąbrowy acidofilne). Na obszarze występuje bardzo bogata i zróżnicowana pod względem ekologicznym flora roślin naczyniowych (265 gatunków), w tym ok. 20 taksonów uznawanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu, jedyne lub jedno z nielicznych na Pomorzu stanowisko: Iris sibirica (najliczniejsza populacja w Polsce północnej), Gladiolus imbricatus, Carex buxbaumii, Viola persicifolia, Cnidium dubium, Laserpitium prutenicum, Carex hartmanii.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest na terenie gminy Krokowa, która graniczy z Morzem Bałtyckim, Jeziorem ńarnowieckim i Gminą Puck na terenie której znajduje się Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody "Piaśnickie łąki". Gmina Krokowa położona jest na Pobrzeżu Kaszubskim, w części północnej województwa pomorskiego, w powiecie puckim i jest gminą rolniczo-turystyczną. Usytuowana jest na styku Morza Bałtyckiego z lądem. Do Władysaławowa można dojechać pociągiem PKP, a następnie PKS do Dębek i innych miejscowości w gminie. Indywidualnie należy jechać z Gdyni do Wejherowa drogą numer 6 a następnie kierować sie do Krokowej. Na atrakcyjność turystyczną gminy mają wpływ znajdujące się tu obiekty zabytkowe o wielkiej wartości historycznej i kulturowej: klasztor i kościół w ńarnowcu z XIV wieku ze wspaniałymi zabytkami, odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy w Krokowej, zabudowania dworskie z pałacem w Prusewie z XIX/XX wieku, pałac w Kłaninie z XVIII/XIX wieku, wiele budynków charakterystycznych dla wiejskiej zabudowy XIX wieku. W gminie jest bardzo rozbudowana baza noclegowa. W każdej z miejscowości znajdują się atrakcyjne miejsca noclegowe: hotele, kwatery prywatne, schroniska młodzieżowe, pola namiotowe, pokoje gościnne. W gminie odbywają się konkursy recytatorskie literatury kaszubskiej "Rodno mowa", w lipcu odbywają się "Dni Krokowej" oraz przegląd kaszubskich zespołów regionalnych. Szczególnie atrakcyjne pod względem turystycznym są Dębki głównie w sezonie letnim. Znajdują się tu bardzo ładne plaże oraz atrakcyjny krajobraz rzeki Piaśnicy, która łączy się z morzem. Więcej informacji można uzyskać w Gdyni w Miejskiej Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Podstawowe zagrożenie związane jest z odwodnieniem obszaru. Odwodnienie i przesuszenie łąk, regulacja rzeki Piaśnicy, sadzenie drzew na wydmach, niekontrolowany, intensywny ruch turystyczny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Piaśnickie Łąki - rezerwat przyrody
• Nadmorski - park krajobrazowy
• Długosz Królewski w Wierzchucinie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• estuaria
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Nadmorski Park Krajobrazowy, Władysławowo Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Jednostki administracyjne:

• Krokowa (pucki, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska