Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pełcznica

Kod obszaru:

PLH220020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

253,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar znajduje się na wysoczyźnie Pojezierza Kaszubskiego, na południe od Wejherowa. Obejmuje grupę jezior oligotroficznych i lobeliowych, otoczonych lasami, głównie bukowymi. Wśród nich znajdują się zagłębienia bezodpływowe zajęte przez śródleśne jeziora lobeliowe Pałsznik i Wygoda oraz jezioro Krypko. Jeziora charakteryzują się oligotroficznym środowiskiem wodnym o specyficznych właściwościach fizykochemicznych i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi w tym zagrożonymi, reliktowymi i objętymi w Polsce ochroną prawną z poryblinem jeziornym i kolczastym oraz lobelią jeziorną. Populacja elismy wodnej - jedynego gatunku z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, jest bardzo bogata. Wyróżnionych na tym obszarze 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmuje ponad 60 % powierzchni (min: kwaśne buczyny). W bezpośrednim otoczeniu jezior występują torfowiska wysokie i przejściowe, w części porośnięte borami i brzezinami bagiennymi. Roślinność obszaru składa się ponadto ze zbiorowisk szuwarowych, lasów liściastych i mieszanych oraz borów sosnowych. Licznie występują gatunki roślinności łąkowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Pełcznica znajduje się na południe od gminy Wejherowo, 5 km od Zbychowa. Do Wejherowa można dojechać PKP do Gdyni, a następnie PKS do Wejherowa. Indywidualnie z Gdyni drogą numer 6 przez Rumię. Obszar znajduje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obejmuje rezerwat przyrody "Pełcznica". Znajdują się tu jeziora: Pełsznik, Wygoda. Jest to obszar znany z licznych wycieczek rowerowych, między innymi przez Zbychów przebiegają trasy rowerowe wzdłuż okolicznych jezior. Wejherowo stanowi jedną z najbardziej znanych gmin turystycznych. Atrakcyjne położenie wśród zalesionych morenowych wzgórz, bliskość otwartego morza i tzw. Szwajcarii Kaszubskiej, powodują że przybywają tu liczne rzesze turystów, handlowców i przedsiębiorców. Częste połączenia kolejką SKM oraz pobliska obwodnica, umożliwiają w szybkim czasie dotarcie do każdego miejsca w Trójmieście. Do założonego 360 lat temu Wejherowa tradycyjnie przyjeżdżają pielgrzymi zafascynowani Kalwarią Wejherowską, która jest uznanym miejscem kultu religijnego na Kaszubach i unikatowym zabytkiem miasta. Z Kalwarią związany jest kościół-klasztor oo. franciszkanów, gdzie znajduje się ukoronowany przez Papieża Jana Pawła II cudowny obraz Matki Bożej Wejherowskiej. Uwagę przyjezdnych zwraca zabytkowa zabudowa rynku.. Turysta może odpocząć w dużym kompleksie parkowym, gdzie znajduje się z Pałac Przebendowskich i Keysserlingów, mieszczącym obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubko-Pomorskiej. Znajdują się tu liczne korty tenisowe, z których można korzystać. Czynny wypoczynek możliwy jest również w pobliskiej stadninie koni. Miasto posiada sprzyjający wypoczynkowi klimat ukształtowany przez wpływ Morza Bałtyckiego i pobliskie masywy leśne. Wejherowo jest dobrym punktem wypadowym dla turystów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych, zarówno w kierunku pasa nadmorskiego (Karwia, Dębki, Białogóra, Kopalino, Sasino), jak i Trójmiasta oraz Kaszub. Miejscowa baza noclegowa, gastronomiczna i handlowo-usługowa jest bardzo bogata. Można przenocować w pensjonatach, hotelach i motelach w Wejherowie lub w ośrodkach agroturystycznych na terenie gminy. Więcej informacji turystycznej można uzyskać w PTTK w Gdyni.

Zagrożenia:

Istotnym zagrożeniem dla obszaru jest gospodarka leśna niezgodna z jej ekologicznym modelem oraz silna presja rekreacyjna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pełcznica - rezerwat przyrody
• Trójmiejski - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Jednostki administracyjne:

• Szemud (wejherowski, woj. pomorskie)
• Wejherowo (wejherowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska