Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Piasek

Kod obszaru:

PLH220013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

54,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 63,1 ha, leżący na wysokości od 175 do 180 m npm obejmuje doskonale zachowane jezioro lobeliowe we wczesnym stadium rozwojowym i obszar jego bezpośredniej zlewni. Na brzegach jeziora występują niewielkie zatorfienia. Przy południowo-wschodnim krańcu rozwinęły się płaty pła torfowcowego. Jezioro otoczone jest przez kompleks leśny, w którym dominuj kwaśne buczyny z drzewostanami w starszych klasach wieku. Stwierdzono występowanie 3 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 2 gatunków z załącznika II Dyrektywy. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 61% obszaru, siedliska leśne zajmują 30% obszaru, a siedliska rolnicze - 9% powierzchni.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najlepiej dotrzeć drogą z Bytowa do Miastka, 32 km na południowy zachód od Bytowa. Na terenie ostoi, przy szosie, istnieje kąpielisko i dzikie pole biwakowe. O atrakcyjności ostoi decydują jej walory przyrodnicze. Obszar leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka (11 705, 9 ha; 1981). Turyści mogą korzystać z bazy hotelowej w Bytowie lub z gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym SWORACY e-mail: federgg@wp.pl, sworacy@agroturystyka.pl. lub tel. 0-52 3981434 Informacje turystyczne: w gdańskim i bytowskim oddziale PTTK oraz RDLP w Gdańsku, która sprawuje nadzór nad obszarem.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia stanowi nadmierny ruch turystyczny.  W części zachodniej obszaru, przy szosie, istnieje kąpielisko i dzikie pole biwakowe.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• źródliskowy obszar rzeki Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk tel. (58) 683 68 00, fax (58) 683 68 03 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://gdansk.rdos.gov.pl/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku 80-804 Gdańsk. ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

Jednostki administracyjne:

• Miastko (bytowski, woj. pomorskie)
• Koczała (człuchowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska