Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bytowskie Jeziora Lobeliowe

Kod obszaru:

PLH220005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2490,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja ta znajduje się na Pojezierzu Bytowskim i obejmuje unikatowy zespół 12 jezior lobeliowych. Są one rozproszone w krajobrazie morenowym Pojezierza Bytowskiego. Teren pokryty jest mozaiką lasów bukowych i drzewostanów sosnowych, z rozproszonymi wśród nich tofowiskami i płatami borów bagiennych, oraz łąkami i przestrzenią zagospodarowaną rolniczo. Jeziora tego typu są rzadko spotykane na terenie Polski i mają duże znaczenie dla zachowania zasobów przyrodniczych w skali Europy. Cechami charakterystycznymi tych jezior jest przejrzysta woda o kwaśnym odczynie, uboga w biogeniczne substancje oraz piaszczyste dno. Nazwa jezior pochodzi od rosnącej na ich dnie lobelii jeziornej. Oprócz tego w zbiornikach tych rosną inne rzadkie rośliny takie jak poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa oraz elisma wodna - gatunek cenny z europejskiego punktu widzenia. Jeziora te położone są pośród buczyn i borów sosnowych. Wśród nich występują nieliczne torfowiska, fragmenty borów bagiennych oraz łąki. W sumie na terenie ostoi występuje 7 rodzajów siedlisk cennych dla Europy m.in. pokrywające 30% powierzchni kwaśne buczyny, oraz łąki użytkowane ekstensywnie.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja usytuowana jest niedaleko Bytowa - miasta położonego między Koszalinem a Gdańskiem. Najlepiej dojechać tu autobusem PKS z Gdańska, Koszalina lub Torunia. W Bytowie znajduje się kilka hoteli, schronisko młodzieżowe, oraz domki letniskowe i pole namiotowe nad jeziorem Jeleń. Jest tu również kilka barów i restauracji. W okolicy można skorzystać z jednego z wielu gospodarstw agroturystycznych m.in. w Rekowie, Pomysku Wielkim i Rzepnicy. Będąc w Bytowie warto odwiedzić zamek pokrzyżacki i mieszczące się w nim Muzeum Zachodnio - Kaszubskie. Na południe od Bytowa usytuowanych jest Park Narodowy "Bory Tucholskie", w którym również możemy podziwiać jeziora lobeliowe. W okolicach Bytowa wytyczonych jest kilka szlaków pieszych i rowerowych, ścieżka przyrodnicza w okolicach Rekowa oraz szlak kajakowy na rzece Słupii. W czerwcu na dziedzińcu zamku bytowskiego warto zobaczyć Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży oraz turniej rycerski - "Wielki Turniej Gryfa Pomorskiego". Dalsze informacje można uzyskać w Bytowskim Ośrodek Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Znajdujące się na tereni ostoi jeziora zagrożone są głównie eutrofizacją, czyli wzbogaceniem wody w biogenny. Związki te napływają przede wszystkim z nawożonych pól uprawnych. Jezioro Jeleń dodatkowo zagrożone jest na skutek dużej presji wędkarzy i miłośników kąpieli oraz sportów wodnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• jeziora lobeliowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Nadleśnictwo Bytów ul. Szarych Szeregów 7, 77-100 Bytów tel./fax: (0-59)-822-60-66, 822-60-68 e-mail: bytow@szczecinek.rdlp.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Bytów (bytowski, woj. pomorskie)
• Bytów (bytowski, woj. pomorskie)
• Studzienice (bytowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska