Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pradolina Warszawsko-Berlińska

Kod obszaru:

PLB100001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

23412,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuję dolinę rzeki Bzury wraz z otaczającymi ją podmokłymi, łąkami, terenami rolniczymi, kompleksami stawów rybnych, mniejszymi ciekami wodnymi, stanowiącymi dopływy Bzury, a także niewielkimi lasami. Dolina Bzury ma w tym rejonie szerokość ok. 2 km i jest silnie zatorfiona. Występuje tu gęsta sieć rowów odwadniających, zaś sama rzeka jest uregulowana. Dolinę porasta mozaika szuwarów turzycowych i roślinności łąkowej. Fragment obszaru, zwany doliną Neru, jest ostoją ptaków o randze europejskiej, natomiast stawy: Okręt, Rydwan, Psary oraz Dolina Bzury mają status ptasich ostoi o randze krajowej. Odnotowano tu występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Spośród nich 7 gatunków znajduje się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, kropiatki, podróżniczka, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, cyranki, krwawodzioba, rybitwy białoskrzydłej, płaskonosa, rycyka i zausznika. Wysoką liczebność osiągają tu również inne gatunki, np. bocian biały, derkacz, czajka i śmieszka. Jest to również ważne miejsce postoju ptaków migrujących, szczególnie gęsi zbożowej, białoczelnej, bataliona i świstuna.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd może być pociągiem, autobusem lub transportem własnym. Wybór uzależniony jest od miejsca w ostoi, do którego chcemy dotrzeć. W Łowiczu lub Kutnie można także znaleźć miejsca noclegowe i punkty gastronomiczne. Na terenach tych znajdują się także liczne gospodarstwa agroturystyczne. Przez obszar przebiega znakowany szlak turystyczny "Polski Walczącej - Armii Krajowej". Po ostoi można poruszać się również pieszo i rowerem, a rzeka Ner i Bzura nadają się do spływów kajakowych. W rejonie Walewic znajdują się dobre tereny do uprawiania turystyki konnej. W ostoi i jej pobliżu warto zobaczyć pałac i stadninę koni w Walewicach oraz zabytki i muzea Łowicza. Magnesem także przyciągającym turystów do Arkadii w gminie Łowicz jest oryginalny zespół parkowy, założony w 1778 r. przez księżną Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową, wg projektu najwybitniejszego architekta ogrodowego epoki stanisławowskiej - Szymona Bogumiła Zuga. Stanowi on, obok Łazienek Królewskich w Warszawie, najlepiej zachowany przykład architektury rezydencjonalnej wczesnego klasycyzmu i epoki stanisławowskiej.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem prace mające na celu osuszenie terenu.

Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Błonie - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Warty i Neru - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bielik - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• czapla purpurowa - ptak
• bernikla białolica - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, tel.: 61 831 11 77, fax.: 61 831 11 99, sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, sekretariat tel. (42) 665 03 70

Informacja turystyczna:

  • Wielkopolska Organizacja Turystyczna, tel. (61) 66 45 234 / 233, fax.: (61) 66 45 221, biuro@wot.org.pl, http://www.wotwielkopolska.pl
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, tel.: (42) 638-59-57, fax.: (42) 662-09-72, biuro@rotwl.pl

Jednostki administracyjne:

• Bedlno (kutnowski, woj. łódzkie)
• Krzyżanów (kutnowski, woj. łódzkie)
• Kutno (kutnowski, woj. łódzkie)
• Łęczyca (łęczycki, woj. łódzkie)
• Góra świętej Małgorzaty (łęczycki, woj. łódzkie)
• Grabów (łęczycki, woj. łódzkie)
• Piątek (łęczycki, woj. łódzkie)
• Świnice Warckie (łęczycki, woj. łódzkie)
• Witonia (łęczycki, woj. łódzkie)
• Łowicz (łowicki, woj. łódzkie)
• Bielawy (łowicki, woj. łódzkie)
• Domaniewice (łowicki, woj. łódzkie)
• Zduny (łowicki, woj. łódzkie)
• Uniejów (poddębicki, woj. łódzkie)
• Dąbie (kolski, woj. wielkopolskie)