Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Wigierska

Kod obszaru:

PLH200004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

16072,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

 

Opis przyrodniczy:

W skład obszaru, znajdującego się w północnej części Puszczy Augustowskiej, włączono jezioro Wigry wraz z otaczającymi je terenami leśnymi, rolnymi, fragmentem doliny rzeki Czarnej Hańczy oraz innymi jeziorami. Północny fragment ostoi ma bardzo ciekawą rzeźbę ukształtowaną w czasie ostatniego zlodowacenia. Występują tu strome zbocza moreny czołowej, ozy, kemy i wytopiskowe zagłębienia terenu, w całości lub częściowo wypełnione torfem. Część południowa ostoi ma odmienny charakter, teren jest tu płaski, bogaty w źródliska odprowadzające wodę do jeziora Wigry. Lasy noszą ślady przekształcenia przez działalność człowieka. Ostoja wyróżnia się bardzo chłodnym klimatem - średnia roczna temperatura wynosi zaledwie 6,2 st. C. Obszar wyróżnia się szczególnym bogactwem przyrodniczym. Stwierdzono tu 19 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 21 gatunków zwierząt i 7 gatunków roślin znajdujących się w załączniku II tej dyrektywy. Ponadto występuje tu 39 gatunków ptaków wymienionych w załączniki I Dyrektywy Ptasiej. Obszar jest jedną z największych ostoi bobra w Polsce, a na znacznej jego części gospodarka wodna śródleśnych cieków regulowana jest przez te zwierzęta. Niezwykłe jest również bogactwo florystyczne obszaru. Zanotowano tu 886 gatunków roślin naczyniowych (w tym 65 chronionych i 40 zagrożonych), 262 gatunki porostów, 38 gatunków wątrobowców i 141 gatunków mchów.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony blisko Suwałk, gdzie istnieje dogodny dojazd zarówno transportem publicznym (kolej i autobusy), jak i prywatnym ( droga krajowa numer 8, 655, 653). Baza noclegowa oraz gastronomiczna zróżnicowana i rozbudowana. W pobliskich gminach możliwość noclegu w bardzo licznych gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, polach namiotowych.

Obszar położony jest w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Na jego terenie zostały wyznaczone trasy do turystyki pieszej, rowerowej i wodnej (przy użyciu sprzętu pływającego bez silników spalinowych). Znajdują się tu także ścieżki edukacyjne: „Las”’ „Suchary”, „Płazy”, „Jeziora”, „Puszcza”. Są także udostępnione wystawy: przyrodnicza i etnograficzna. Przebywając na terenie ostoi pokrywającym się granicami z Wigierskim Parkiem Narodowym, należy wykupić kartę wstępu. Turyści, którzy chcą również dokonywać amatorskiego połowu ryb zobowiązani są do wykupienia licencji. Zarówno karta jak i licencja dostępne są w siedzibie parku w miejscowości Krzywe.

Zabytki – Szypliszki:

  • Cmentarz wojenny
  • Kościół w Becejłach

Zabytkami jest także Klasztor Kamedułów w Wigrach. Oprócz niego warto zobaczyć starą, tradycyjną, drewnianą zabudowę, której pozostałości zachowały się jeszcze w: Maćkowej Rudzie, Gawrych Rudzie, Wysokim Moście, Rosochatym Rogu czy Leszczewie i Leszczewku.

Zagrożenia:

  • Chemizacja rolnictwa;
  • Intensywna gospodarka rybacka.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wigierski Park Narodowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• kreślinek nizinny - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• mewa mała - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orlik grubodzioby - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy
• sasanka otwarta
• skalnica torfowiskowa
• starodub łąkowy
• rzepik szczeciniasty
• obuwik pospolity
• lipiennik Loesela
• dzwonecznik wonny
• aldrowanda pęcherzykowata

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Tel: 85 7406981 wew. 10, 85 7403380 wew. 10, http://www.rdos.eu
  • Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego http://www.wigry.win.pl

Informacja turystyczna:

  • Portal turystyczny http://www.suwalszczyzna.com.pl

Jednostki administracyjne:

• Nowinka (augustowski, woj. podlaskie)
• Giby (sejneński, woj. podlaskie)
• Krasnopol (sejneński, woj. podlaskie)
• Suwałki (suwalski, woj. podlaskie)
• Szypliszki (suwalski, woj. podlaskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska